J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Informacja o akcjach nabytych w ramach programu skupu akcji własnych

2019-11-19 13:09
publikacja
2019-11-19 13:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zestawienie_transakcji_w_dniach_15-18.11.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Informacja o akcjach nabytych w ramach programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) działając na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. niniejszym przekazuje do publicznej informacji dane dotyczące transakcji przeprowadzonych na akcjach Spółki w ramach Programu akcji własnych w celu ich umorzenia („Program”). Program jest realizowany za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”), na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych w celu umorzenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014/173.1) („Rozporządzenie MAR”) podjętej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnej Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2019 r.
Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski, nabył na rachunek Spółki, na rynku regulowanym, w okresie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r. 2.914 akcji po średniej cenie 2,86 zł za akcję.
Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 582,80 zł co stanowi 0,0033 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz upoważniają one do 0,0033 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółową informacje na temat przeprowadzonych transakcji zawiera załączone do niniejszego raportu zestawienie transakcji za okres od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r.
Od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważniającej Zarząd do nabywania akcji własnych w celu umorzenia Spółka nabyła 1.548.695 akcji własnych co stanowi 1,7429 % udział w kapitale zakładowym.
Przy czym 1.506.861 akcji stanowiących 1,6958 % udział w kapitale własnym Spółki oraz uprawniających do 1.506.861 głosów, stanowiących ok. 1,6958 % udział na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało nabyte przed dniem 26 lipca 2019 r. kiedy został rozpoczęty program skupu akcji w ramach którego przekazany jest niniejszy raport.
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie transakcji w dniach 15-18.11.2019.pdfZestawienie transakcji w dniach 15-18.11.2019.pdf Zestawienie transakcji za okres 15-18 listopada 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2019-11-19 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki