Izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Uproszczenie regulacji dotyczących typów uczestnictwa w KDPW_CCP

Powstanie izby rozliczeniowej jest okazją do uproszczenia regulacji dotyczących typów uczestnictwa w KDPW_CCP. W miejsce kilku dotychczasowych opcji występowania w funkcji uczestnika rozliczającego, wprowadzone zostaną trzy typy uczestnictwa, z rozróżnieniem na rynki kasowy i terminowy. Dodatkowo, wprowadzenie funkcji Agenta ds. rozrachunku w KDPW umożliwi zagranicznym firmom inwestycyjnym uczestnictwo w KDPW_CCP, bez obowiązku posiadania konta depozytowego w Krajowym Depozycie. Otworzy to drogę dużym międzynarodowym instytucjom do bezpośredniego wejścia na polski rynek w obszarze rozliczania transakcji.

Agent ds. rozrachunku w KDPW


Nowością w stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji jest stworzenie funkcji Agenta ds. rozrachunku w KDPW. Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym Uczestnik rozliczający KDPW_CCP nie będzie miał obowiązku posiadania konta depozytowego w KDPW. W takim przypadku rozrachunek zawartych przez niego transakcji będzie dokonywany za pośrednictwem konta depozytowego jego Agenta do spraw rozrachunku. Oznacza to, że Uczestnik rozliczający KDPW_CCP nie będzie musiał być jednocześnie Uczestnikiem bezpośrednim KDPW.

Wprowadzenie funkcji Agenta ds. rozrachunku w KDPW pozwoli na rozwinięcie katalogu usług i podmiotów aktywnych w obszarze działalności izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Zagraniczne instytucje finansowe nie mają aktualnie możliwości samodzielnego działania jako Uczestnicy rozliczający, a ich działalność poprzez lokalnych reprezentantów jest mocno ograniczona, głównie za sprawą obawy tych ostatnich przed ponoszeniem zbyt dużego ryzyka związanego z uczestnictwem w systemie gwarantowania rozliczeń.

Dzięki funkcjonalności Agenta ds. rozrachunku w KDPW oraz działalności izby rozliczeniowej KDPW_CCP, dysponującej odpowiednim kapitałem oraz sprawnym i opartym na uznanej metodologii systemem zarządzania ryzykiem, zagraniczne instytucje finansowe będą mogły stać się bezpośrednio Uczestnikami rozliczającymi KDPW_CCP.

Zagraniczna firma inwestycyjna:
 • będzie uczestnikiem KDPW_CCP o statusie uczestnika rozliczającego (UR);
 • nie będzie uczestnikiem KDPW (CSD) - nie może prowadzić rachunków papierów wartościowych (nie musi otwierać oddziału w Polsce);
 • podpisze umowę z jednym podmiotem pełniącym rolę Agenta ds. Rozrachunku (AR) w KDPW;
 • wskaże izbie KDPW_CCP konto AR i przedłoży oświadczenie wskazujące podmiot mający pełnić dla niego tę funkcję oraz oświadczenie tego podmiotu, w którym wyraża on na to zgodę;
 • będzie realizowała zobowiązania pieniężne wynikające z bieżących rozrachunków rynkowych;
 • będzie wyłącznym uczestnikiem systemu gwarantowania rozliczeń (SGR) (wpłaty wniesie
  za pośrednictwem banku-płatnika; papiery wartościowe zaliczane na poczet wpłat do SGR wnoszone będą w KDPW z konta UR prowadzonego przez AR).
Proponowane rozwiązanie umożliwi lokalnym depozytariuszom czerpanie korzyści z prowadzenia rachunków bez ponoszenia ryzyka. Zagraniczne instytucje finansowe będą natomiast mogły swobodnie prowadzić działalność na polskim rynku, pozostając w zgodzie z przepisami Financial Service Authority (FSA) - brytyjskiego organu nadzoru.

Brak tych rozwiązań powodował do tej pory konieczność ponoszenia określonych kosztów ze strony zagranicznych podmiotów związanych przede wszystkim z przymusu prowadzenia oddziału w Polsce lub korzystania z pośrednictwa lokalnego Uczestnika rozliczającego.

Przed stworzeniem instytucji Agenta ds. rozrachunku w KDPW zagraniczny podmiot miał do wyboru jedną z trzech możliwości:

 • mógł stać się uczestnikiem pośrednim, czyli być reprezentowanym przez uczestnika rozliczającego KDPW. Wadą takiego rozwiązania była obawa lokalnego uczestnika rozliczającego przed nadmiernym ryzykiem generowanym przez uczestnika pośredniego. W związku z tym uczestnicy bezpośredni niechętnie podejmują się reprezentowania dużych podmiotów zagranicznych;
 • inną możliwością było otwarcie w Polsce oddziału i działanie bezpośrednio jako Uczestnik rozliczający bazujący na polskim prawie. Wadą takiego rozwiązania były wysokie koszty;
 • zagraniczna instytucja finansowa mogła również stać się uczestnikiem bezpośrednim oraz rozliczającym w KDPW w funkcji deponent. Wadą takiego rozwiązania była niemożność segregacji kont własnych od kont klientów, a to w świetle np. regulacji FSA jest niedopuszczalne.

Klasyfikacja Uczestników KDPW_CCP


W nowej klasyfikacji uczestników rozliczających, KDPW_CCP wyróżnia Generalnego Uczestnika Rozliczającego dla rynku kasowego, Generalnego Uczestnika Rozliczającego dla rynku terminowego oraz Bezpośredniego Uczestnika Rozliczającego i Uczestnika Nierozliczającego.

Dwa pierwsze typy uczestnictwa pozwalają na rozliczanie transakcji zawieranych zarówno przez siebie samego jak i przez podmioty trzecie; status Bezpośredniego Uczestnika Rozliczającego daje możliwość rozliczania transakcji zawieranych przez siebie samego na rachunek własny, jak i rachunek klientów zarówno na rynku kasowym, jak i terminowym.

Typy uczestnictwa w KDPW_CCP:
 • Generalny Uczestnik Rozliczający (reprezentant) GUR - rynek kasowy: uczestnik rozliczający wszystkie transakcje zawierane przez inny podmiot na rynku kasowym, w tym przez uczestnika nierozliczającego;
 • Generalny Uczestnik Rozliczający (uczestnik rozliczający-rachunki instrumentów pochodnych) GUR - rynek terminowy: uczestnik rozliczający transakcje zawierane na rynku terminowym przez inne podmioty, w tym przez uczestników nierozliczających, jeżeli transakcje te są zawierane na rachunek klientów posiadających rachunki instrumentów pochodnych prowadzone przez tego uczestnika lub na jego własny rachunek;
 • Bezpośredni Uczestnik Rozliczający (uczestnik rozliczający-transakcje własne) BUR - uczestnik rozliczający wszystkie transakcje zawierane przez niego na rachunek własny lub rachunek klientów (rynek kasowy i terminowy);
 • Uczestnik Nierozliczający - jest to uczestnik zawierający transakcje na rynku kasowym i/lub terminowym, a jednocześnie nie posiadający statusu uczestnika rozliczającego.

Rys. 1. Typy uczestnictwa w KDPW_CCP na tle architektury rynkuŹródło: Opracowanie własne


Wymogi kapitałowe dla Uczestników KDPW_CCP


Dla wprowadzanych typów uczestnictwa określone zostały także nowe wymogi kapitałowe. Będą one takie same dla uczestników działających na rynku kasowym i terminowym i będą zależały od liczby podmiotów reprezentowanych w rozliczeniach.

Wobec Generalnego Uczestnika Rozliczającego (GUR; rozlicza transakcje zawierane przez inne podmioty) obowiązywać będą następujące wymogi kapitałowe:
 • W przypadku banków: suma kwoty 50 mln zł oraz iloczynu 5 mln zł i liczby podmiotów reprezentowanych
 • W przypadku domów maklerskich: suma kwoty 15 mln zł oraz iloczynu 2 mln zł i liczby podmiotów reprezentowanych
Wobec Bezpośredniego Uczestnika Rozliczającego (BUR; rozlicza wyłącznie transakcje zawierane przez niego samego na rachunek własny lub rachunek klientów):
 • W przypadku banków: 25 mln zł
 • W przypadku domów maklerskich: 4 mln zł
 • Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,8% VIII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 182,43 zł VII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku