Izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Kolejność uruchamiania środków w systemie gwarantowania rozliczeń

Wraz z utworzeniem izby rozliczeniowej KDPW_CCP wprowadzony zostanie nowy model zarządzania ryzkiem, czego konsekwencją są zmiany w systemie gwarantowania rozliczeń oraz wielkość dostępnych zasobów w systemie gwarancyjnym. Zwiększaniu uległy kapitały własne izby rozliczeniowej z 60 mln zł, jakimi dysponował Gwarant Rozliczeń, do 100 mln zł, w jakie wyposażone została spółka KDPW_CCP.

Nowy system gwarantowania rozliczeń transakcji oparty został na dwóch podstawowych poziomach: zindywidualizowanych depozytach zabezpieczających wraz z mechanizmem wyrównania do rynku oraz solidarnym funduszu rozliczeniowym. Uzupełnieniem tego modelu będą kapitały własne izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Nowością jest również wprowadzenie depozytów zabezpieczających dla rynku kasowego.

Zmiana struktury wpłat do systemu gwarantowania rozliczeń, odczuwalna dla Uczestników rozliczających już od pierwszego dnia ich funkcjonowania, dotyczy w szczególności przeniesienia ciężaru środków z funduszy o charakterze solidarnym na zindywidualizowane depozyty zabezpieczające, które nie podlegają uruchomieniu w przypadku niewypłacalności innego Uczestnika systemu. Główną korzyścią wprowadzanych zmian, dostępną od pierwszego dnia funkcjonowania nowego modelu jest więc gwarancja nienaruszalności środków zgromadzonych w depozytach zabezpieczających.

System gwarantowania rozliczeń oraz kolejność uruchamiania środków w razie niewypłacalności Uczestnika ewoluowały w ostatnich latach zgodnie z przyjętą i realizowaną Strategią KDPW na lata 2010-2013, dorównując najlepszym i powszechnie stosowanym na największych rynkach finansowych świata rozwiązaniom. Są one nie tylko zgodne z rekomendacjami organizacji międzynarodowych, takich jak CPSS-IOSCO, ale również projektowanymi rozwiązaniami Unii Europejskiej. Dzięki temu zwiększy się znaczenie i poprawi ocena polskiego rynku kapitałowego, zwłaszcza wśród globalnych inwestorów

Rynek przed uruchomieniem Gwaranta Rozliczeń


Do momentu wprowadzenia instytucji Gwaranta Rozliczeń, który po pierwsze doprowadził do zalimitowania maksymalnej wysokości wpłat dodatkowych do funduszu rozliczeniowego, a po drugie uzupełnił system gwarancyjny o kapitały własne Gwaranta, system gwarantowania rozliczeń opierał się na depozytach zabezpieczających (tylko dla rynku terminowego) oraz funduszu rozliczeniowym.

Takie rozwiązanie stwarzało obawę, że w razie niewypłacalności Uczestnika KDPW trudne do oszacowania byłaby ewentualna wysokość środków, które pozostali Uczestnicy musieliby wpłacić do funduszu rozliczeniowego, aby pokryć wszystkie zobowiązanie niewypłacalnego Uczestnika. Model ten niekorzystnie wpływał na poziom oceny ryzyka banków i biur maklerskich - Uczestników KDPW, służący m.in. do tworzenia ratingów instytucji finansowych.

Rysunek 1. Schemat uruchamiania środków systemu gwarantowania rozliczeń przed wprowadzeniu Gwaranta

Źródło: Opracowanie własne

Rynek po uruchomieniu Gwaranta Rozliczeń (KDPW_CLEARPOOL)


Wprowadzenie w maju 2010 r. instytucji Gwaranta Rozliczeń - KDPW_CLEARPOOL - było pierwszym krokiem dojścia do pełnego CCP i wynikało z realizacji przyjętej przez KDPW Strategii ma lata 2010-2013. Gwarant Rozliczeń pozwolił na uzyskanie, jeszcze przed formalnym powołaniem CCP, bardzo ważnej z perspektywy Uczestników właściwości systemu gwarantowania rozliczeń prowadzonego przez KDPW, jaką było zalimitowanie maksymalnego poziomu wpłat dodatkowych do funduszu rozliczeniowego. Limit ten został ustalony na poziomie 110 proc. wpłaty podstawowej danego uczestnika.

Wprowadzenie tego limitu pozwoliło Uczestnikom szacować ryzyko związane z uczestniczeniem w systemie gwarantowania rozliczeń. Wcześniej ryzyko takie było trudne do oszacowania ze względu na to, że wysokość wpłat dodatkowych do funduszu rozliczeniowego, do wniesienia których mogli zostać zobowiązani, nie była z góry ograniczona.

Istotne z punktu widzenia Uczestników rynku było również wzbogacenie systemu o dodatkowe poziomy, związane z możliwością użycia kapitałów własnych Gwaranta. KDPW_CLEARPOOL został wyposażony w kapitał o wartości 60 mln zł, który mógł być wykorzystany w procesie uruchamiania środków z systemu gwarantowania rozliczeń w razie niewypłacalności któregoś z Uczestników KDPW.

Rysunek 2. Schemat uruchamiania środków systemu gwarantowania rozliczeń po wprowadzeniu Gwaranta

Źródło: Opracowanie własne

Model docelowy - KDPW_CCP


Wraz z uruchomieniem izby rozliczeniowej KDPW_CCP zmieni się model gwarantowania rozliczeń. Struktura nowowprowadzanego systemu, a w szczególności kolejność środków uruchamianych w przypadku niewypłacalności Uczestnika przedstawia się następująco:
  • należności Uczestnika niewypłacalnego
  • depozyty zabezpieczające wniesione przez Uczestnika niewypłacalnego
  • wpłaty podstawowe do funduszu rozliczeniowego Uczestnika niewypłacalnego
  • wpłaty podstawowe do funduszu rozliczeniowego pozostałych Uczestników
  • 50% maksymalnych wpłat dodatkowych pozostałych Uczestników (łączna wysokość wpłat dodatkowych ograniczona jest do poziomu 110% wysokości wpłat podstawowych)
  • 20 mln zł z kapitałów własnych KDPW_CCP

(dalsze kroki podejmowane zgodnie z decyzjami Zarządu KDPW_CCP)


  • 50% maksymalnych wpłat dodatkowych pozostałych Uczestników
  • pozostała część środków z kapitałów własnych KDPW_CCP (do maksymalnej wysokości tych środków dedykowanych na cele gwarancyjne)
Rysunek 3. Schemat uruchamiania środków systemu gwarantowania rozliczeń po uruchomieniu KDPW_CCP

Źródło: Opracowanie własne
Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IV 2019
PKB rdr 4,7% I kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,9% III 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 164,53 zł III 2019
Produkcja przemysłowa rdr 9,2% IV 2019

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku