REKLAMA

Inne cele

2001-07-19 11:22
publikacja
2001-07-19 11:22
Na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 10 kwietnia 2001 INVESCO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uzyskało zgodę na dokonanie zmian w statucie ostatniego już z przejętych w grudniu zeszłego roku Funduszu - Otwartego Funduszu Inwestycyjnego Zrównoważonego Inwestowania FORUM - OLIMP. Dotychczasowy Fundusz FORUM - OLIMP został zmieniony na Fundusz, w którym zmianie uległ cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej tego Funduszu. Fundusz będzie działał pod nazwą INVESCO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zagranicznych Dłużnych Papierów Wartościowych - nazwy skrócona INVESCO Zagranicznych Papierów Dłużnych FIO. Fundusz ten jest skierowany do wszystkich tych, którzy preferują oszczędzanie w walucie obcej. W założeniu Fundusz chce być konkurencyjny wobec depozytów bankowych lokowanych w walucie obcej. To także propozycja skierowana do wszystkich tych, którzy mają zobowiązania walutowe (zaciągnęli kredyty w walucie obcej) i pragną się zabezpieczyć przed wahaniami kursowymi. Celem inwestycyjnym Funduszu będzie ochrona realnej wartości aktywów, inaczej mówiąc zapewnienie członkom Funduszu stopy zwrotu przewyższającej inflację w Polsce. INVESCO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zagranicznych Dłużnych Papierów Wartościowych będzie inwestować środki pieniężne w wierzycielskie papiery wartościowe, przede wszystkim w długoterminowe obligacje, emitowane przez podmioty mające swoją siedzibę w krajach należących do OECD i denominowane dolarach amerykańskich, w EURO lub walutach innych krajów należących do OECD. Fundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są kraje OECD, międzynarodowe instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach OECD. Będą one stanowić przynajmniej 70% wartości Aktywów Funduszu. Będą nabywane obligacje skarbowe, które w zasadzie pozbawione są ryzyka niewypłacalności emitenta. Przy dokonywaniu inwestycji Fundusz będziemy się koncentrować na największych rynkach finansowych świata. Ich płynność i przejrzystość jest niezbędna do aktywnego zarządzania portfelem. Rynek japoński ze względu na niskie stopy procentowe został wyłączony z benchmarku. Portfelem wzorcowym dla INVESCO ZPD FIO będzie J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) z wyłączeniem Japonii. Ponadto, Fundusz będzie mógł inwestować w papiery wartościowe z poza benchmarku - to umożliwi wykorzystanie pojawiających się szans osiągnięcia dodatkowych, wyższych zysków. Pierwsza minimalna wpłata wynosić będzie 1000 zł, każda następna minimalna wpłata to także 1000 zł. Fundusz ma możliwość określenia niższych minimalnych wpłat dla osób uczestniczących w pracowniczych programach emerytalnych, programach systematycznego oszczędzania lub programach inwestycyjnych Maksymalna opłata manipulacyjna przy zakupie wynosić będzie 2% zaś maksymalna opłata za zarządzanie to 2,5 %. Tak mówią zapisy statutu. Jednak do końca roku zostaną wprowadzone promocyjne opłaty. I tak opłata manipulacyjna przy zakupie zostanie zniesiona (czyli będzie to 0%), zaś opłata za zarządzanie będzie się kształtować na poziomie 0,8%. Jednostki uczestnictwa można nabywać za pośrednictwem INVESCO Services Sp. z o.o. oraz OFI Sp. z o.o. - spółek, które pośredniczą w zbywaniu jednostek uczestnictwa wszystkich Funduszy zarządzanych przez INVESCO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Dystrybucja jednostek uczestnictwa będzie także prowadzona przez Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz Biuro Maklerskie BISE. Aktywa Funduszu przechowuje Bank Depozytariuszem, którym dla INVESCO Zagranicznych Papierów Dłużnych FIO jest Bank Handlowy w Warszawie SA. Rejestr Uczestników Funduszu prowadzi Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. Do każdego z uczestników Funduszu FORUM – OLIMP został wysłany list o zaistniałych zmianach. W przypadku chęci dokonania zmiany Funduszu każda z tych osób ma możliwość dokonania bezprowizyjnego przejście do innych Funduszy zarządzanych INVESCO TFI SA, tzn. INVESCO Zrównoważonego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, INVESCO Akcyjnego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub INVESCO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych.
Źródło:
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki