REKLAMA
BADANIE

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki DO OK SA w drodze przymusowego wykupu

2023-02-08 07:40
publikacja
2023-02-08 07:40

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w drodze przymusowego wykupu. - komunikat

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI DO OK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU NA PODSTAWIE ART. 82 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

1. Treść żądania, ze wskazaniem podstawy prawnej

Niniejsza informacja (“Informacja”) o zamiarze nabycia akcji spółki działającej pod firmą DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w drodze przymusowego wykupu, przeprowadzonego zgodnie z art. 82 ust. 1 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu („Rozporządzenie”), została ogłoszona przez działających na podstawie porozumienia (“Porozumienie Akcjonariuszy”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej zawartego przez:

a. Dmitrija Żatuchina, PESEL: 85081919054;

b. Wojciecha Milana, PESEL: 67120900216;

c. Tomasza Honszę-Żgutowicza, PESEL: 89031603798;

d. MCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, KRS: 0000314947;

e. Małgorzatę Żatuchin, PESEL: 87062901184;

f. Rafała Skuchę, PESEL: 92011004214;

g. Tomasza Timoszyka, PESEL: 86032003756;

h. Piotra Broniszewskiego, PESEL: 89072803795;

(łącznie dalej “Strony Porozumienia”).

W wyniku:

- wejścia w życie w dniu 21 stycznia 2022 r. (aneksowane: 27 stycznia 2022 r., 28 grudnia 2022 r., 29 grudnia 2022 r., 30 grudnia 2022 r.) Porozumienia Akcjonariuszy w przedmiocie zasad nabywania akcji Spółki i warunków zgodnego głosowania przez Strony Porozumienia na walnych zgromadzeniach Spółki,

- wpisu przez sąd rejestrowy w dniu 30 września 2022 r. obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 40.000 akcji Spółki, oraz

- realizacji w dniu 7 października 2022 r. na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązku wykupu akcji przysługujących akcjonariuszowi mniejszościowemu TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku,

Strony Porozumienia osiągnęły wspólnie 1.367.240 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji Spółki, tj. 99,80% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.217.240 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,88% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 0,20% (dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,12% (dwanaście setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie oraz Rozporządzenia, Strony Porozumienia niniejszym żądają (“Żądanie Przymusowego Wykupu”) od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w Spółce („Przymusowy Wykup”).

Żądanie Przymusowego Wykupu zostało dokonane w celu nabycia dopuszczonych do notowań i będących w obrocie na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) poza rynkiem regulowanym w formule Alternatywnego Systemu Obrotu akcji Spółki, uprawniających do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszelkie wskazania wyrażone w procentach, prezentowane są w zaokrągleniu do setnej części procent.

2. Dane żądających sprzedaży

a. Imię: Dmitrij

Nazwisko: Żatuchin

Kod LEI: nd

(“Żądający Sprzedaży 1”);

b. Imię: Wojciech

Nazwisko: Milan,

Kod LEI: nd

(“Żądający Sprzedaży 2”);

c. Imię: Tomasz

Nazwisko: Honsza-Żgutowicz,

Kod LEI: nd

(“Żądający Sprzedaży 3”);

d. Firma (Nazwa): MCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

siedziba: Wrocław

adres: ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław

kod LEI: 259400JQMOECV4FAFY28

(“Żądający Sprzedaży 4”);

e. Imię: Małgorzata

Nazwisko: Żatuchin

Kod LEI: nd

(“Żądający Sprzedaży 5”);

f. Imię: Rafał

Nazwisko: Skucha

Kod LEI: nd

(“Żądający Sprzedaży 6”);

g. Imię: Tomasz

Nazwisko: Timoszyk,

kod LEI: nd

(“Żądający Sprzedaży 7”);

h. Imię: Piotr

Nazwisko: Broniszewski,

Kod LEI: nd

(“Żądający Sprzedaży 8”),

łącznie zwani “Żądającymi Sprzedaży”.

3. Dane wykupującego

Żądający Sprzedaży jednomyślnie wyrażają zgodę, żeby jedynym wykupującym został Żądający Sprzedaży 4.

Firma (Nazwa): MCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

siedziba: Wrocław

adres: ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław

kod LEI: 259400JQMOECV4FAFY28

(“Wykupujący”)

4. Firma, siedziba, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego oraz kod LEI, o ile podmiot pośredniczący go posiada

FIRMA (NAZWA): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

SIEDZIBA: Warszawa

ADRES: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

TELEFON: +48 225043104

ADRES E-MAIL: makler@bossa.pl

KOD LEI: 2594003MRRL1L5OVRZ44

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI spółki, o ile spółka go posiada

Niniejsze Żądanie Przymusowego Wykupu dotyczy 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-025), ul. Skarbowców 23B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000639585, o numerze REGON 021498682, zarejestrowanego podatnika czynnego podatku od towarów i usług o numerze NIP 8992716087 („Akcje”). Jedna Akcja uprawnia do jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.000,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.370.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i 10/100) każda.

Akcje, których dotyczy Żądanie Przymusowego Wykupu, stanowią 0,20% (dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,12% (dwanaście setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wszystkie Akcje objęte Przymusowym Wykupem zostały dopuszczone do notowań i są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (“KDWP”) pod kodem ISIN: PLDOOK000019.

Kod LEI Spółki: 259400GAONW20LN1Q651

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 0,20% (dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.760 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,12% (dwanaście setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. MCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Żądający Sprzedaży 4, Wykupujący) jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Przymusowego Wykupu.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Przymusowym Wykupem będą nabywane po cenie 23,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote i 60/100) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

W związku z faktem, że każda Akcja będąca przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Cena Wykupu będzie jednakowa dla każdej Akcji.

9. Cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z art. 79 ust. 2, 3a i 3b, 79a oraz 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie Publicznej, od której nie może być niższa cena wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena określona w Punkcie 8 niniejszego dokumentu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 2, 3a i 3b, 79a oraz 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Wykupu nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie Publicznej lub podmioty będące stronami zawartego z Żądającymi Sprzedaży porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłacili lub zobowiązali się zapłacić, w okresie 12 miesięcy przed przekazaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu w trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, która wynosi 23,60 zł (dwadzieścia trzy złote i 60/100).

Ponieważ:

a) w okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, obrót akcjami Spółki był dokonywany na więcej niż jednej trzeciej sesji oraz

b) wolumen obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect, publikowany przez spółkę organizującą ten system obrotu, w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie do KNF i GPW zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, nie ma konieczności, aby firma audytorska wyznaczała wartość godziwą Akcji.

Ogłoszenie Przymusowego Wykupu nie było poprzedzone w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie do KNF i GPW zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, pośrednim nabyciem akcji Spółki przez Żądających Wykupu, podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie Publicznej lub podmioty będące stronami zawartego z Żądającymi Sprzedaży porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką samodzielnie posiadają Żądający Sprzedaży

W dniu ogłoszenia zamiaru przymusowego nabycia Akcji:

a. Dmitrij Żatuchin posiada bezpośrednio 605.100 (sześćset pięć tysięcy sto) akcji, stanowiących 44.17% (czterdzieści cztery i siedemnaście setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.055.100 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 47.53% (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Wojciech Milan posiada łącznie pośrednio i bezpośrednio 597.468 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 43.61% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 997.468 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 44.93% (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego:

i. 445.500 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 32.52 % (trzydzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 845.500 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38.09% (trzydzieści osiem i dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiada bezpośrednio;

ii. 151.968 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 11.09% (jedenaście i dziewięć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 151.968 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6.85% (sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiada za pośrednictwem spółki MCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.;

c. Tomasz Honsza-Żgutowicz posiada bezpośrednio 91.145 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 6.65% (sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 91.145 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4.11% (cztery i jedenaście setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d. MCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. posiada bezpośrednio 151.968 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 11.09% (jedenaście i dziewięć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 151.968 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6.85% (sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

e. Małgorzata Żatuchin posiada bezpośrednio 20.125 (dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 1.47% (jeden i czterdzieści siedem setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 20.125 (dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.91% (dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

f. Rafał Skucha posiada bezpośrednio 13.902 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwa) akcji, stanowiących 1.01% (jeden i jedna setna procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 13.902 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.63% (sześćdziesiąt trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

g. Tomasz Timoszyk posiada bezpośrednio 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, stanowiących 1.46% (jeden i czterdzieści sześć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.90% (dziewięćdziesiąt setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

h. Piotr Broniszewski posiada bezpośrednio 19.500 (dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 1.42% (jeden i czterdzieści dwie setne procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 19.500 (dziewiętnaście tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.88% (osiemdziesiąt osiem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Wszyscy Żądający Sprzedaży są stronami Porozumienia Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w szczególności w zakresie dążenia do: (i) przymusowego wykupu wszystkich akcji Spółki przez Wykupującego od pozostałych akcjonariuszy innych niż Strony Porozumienia, (ii) podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie Spółki o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz (iii) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

a. Żądający Sprzedaży 2 – posiada podmiot zależny – Żądającego Sprzedaży 4;

b. Żądający Sprzedaży 4 – posiada podmiot dominujący – Żądającego Sprzedaży 2.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt. 12

a. Żądający Sprzedaży 1 posiada bezpośrednio 605.100 (sześćset pięć tysięcy sto) akcji, stanowiących 44.17% (czterdzieści cztery i siedemnaście setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.055.100 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 47.53% (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Żądający Sprzedaży 2 posiada łącznie pośrednio i bezpośrednio 597.468 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 43.61% (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 997.468 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 44.93% (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego:

i. 445.500 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 32.52 % (trzydzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 845.500 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38.09% (trzydzieści osiem i dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiada bezpośrednio;

ii. 151.968 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 11.09% (jedenaście i dziewięć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 151.968 (sto pięćdziesiąt jeden dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6.85% (sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiada za pośrednictwem spółki MCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.;

c. Żądający Sprzedaży 3 posiada bezpośrednio 91.145 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 6.65% (sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 91.145 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4.11% (cztery i jedenaście setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d. Żądający Sprzedaży 4 posiada bezpośrednio 151.968 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 11.09% (jedenaście i dziewięć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 151.968 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6.85% (sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

e. Żądający Sprzedaży 5 posiada bezpośrednio 20.125 (dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 1.47% (jeden i czterdzieści siedem setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 20.125 (dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.91% (dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

f. Żądający Sprzedaży 6 posiada bezpośrednio 13.902 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwa) akcji, stanowiących 1.01% (jeden i jedna setna procenta) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 13.902 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.63% (sześćdziesiąt trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

g. Żądający Sprzedaży 7 posiada bezpośrednio 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, stanowiących 1.46% (jeden i czterdzieści sześć setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.90% (dziewięćdziesiąt setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

h. Żądający Sprzedaży 8 posiada bezpośrednio 19.500 (dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 1.42% (jeden i czterdzieści dwie setne procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 19.500 (dziewiętnaście tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.88% (osiemdziesiąt osiem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 8 lutego 2023 roku.

14. Dzień wykupu

Dzień wykupu został ustalony na dzień 13 lutego 2023 roku (“Dzień Wykupu”).

15. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych Wykupującego

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) w Dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży 4 (Wykupującego).

16. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu (tj. 13 lutego 2023 roku) poprzez przelanie na rachunek każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, tj. 23,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote i 60/100) za jedną Akcję.

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami KDPW.

17. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży złożyli w Podmiocie Pośredniczącym oryginały świadectw depozytowych opiewających na 1.367.240 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji Spółki stanowiących 99,88% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

18. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Zgodnie z art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przed ogłoszeniem Żądania Przymusowego Wykupu, Żądający Sprzedaży 4, jako podmiot nabywający Akcje w ramach Przymusowego Wykupu, ustanowił zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w kwocie niezbędnej do rozliczenia Przymusowego Wykupu.

Powyższe zabezpieczenie zostało ustanowione na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Wykupu a jego wysokość jest nie niższa niż wartość wszystkich Akcji Akcjonariuszy Mniejszościowych obliczona na podstawie Ceny Wykupu wskazanej w pkt 8 powyżej.

Zapłata Ceny Wykupu nastąpi poprzez wykorzystanie środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie.

Podpisy Żądających Sprzedaży: 
__________________________
ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY 1


   __________________________
ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY 2   
 
__________________________
ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY 3

   __________________________
ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY 4   
 

__________________________
ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY 5   
__________________________
ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY 6   
 


__________________________
ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY 7   

__________________________
ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY 8
   


Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:


 
______________________________
DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.    

kom amp/

Źródło:PAP Biznes

Do pobrania

44572071_DZ_DO_OK_S.A._przymusowy_wykup_ostateczny.pdfpdf
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki