REKLAMA
WEBINAR

Informacja o zamiarze nabycia akcji ZPUE SA w drodze przymusowego wykupu

2022-12-02 08:00
publikacja
2022-12-02 08:00

Informacja o zamiarze nabycia akcji ZPUE SA z siedzibą we Włoszczowej w drodze przymusowego wykupu - komunikat

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWEJ W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku rozliczenia w dniu 26 października 2022 r. transakcji pakietowej nabycia akcji spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej, ul. Jędrzejowska 79 C, 29-100 Włoszczowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052770 („Spółka”, „Wykupujący”) („Transakcja”), Spółka wraz z Koronea sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowej („Koronea”) oraz Panem Michałem Wypychewiczem (jako strony Porozumienia, o czym mowa poniżej), przekroczyły 95% ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku następczej realizacji żądania przymusowego wykupu w przedmiocie 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki, rozliczonego w dniu 9 listopada 2022 r., Spółka wraz z Koronea oraz Panem Michałem Wypychewiczem obecnie posiadają 1.371.426 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji Spółki, stanowiących ok. 97,96% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.771.426 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, co stanowi ok. 98,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 4 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.) („Ustawa”) domniemywa się, że Spółka, Koronea oraz Pan Michał Wypychewicz działają w porozumieniu („Porozumienie”).

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 28.575 (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących ok. 2,04 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 28.575 (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi ok. 1,59 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (,,Akcje”). Wszystkie Akcje posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW") i oznaczone kodem ISIN PLZPUE000012.

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U. 2021 poz. 294) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres żądającego sprzedaży, kod LEI

Żądający Sprzedaży 1:

Firma: ZPUE S.A.
Siedziba: ul. Jędrzejowska 79 C, 29-100 Włoszczowa
Kod LEI: 259400RXGQ1UATLFF496
Żądający Sprzedaży 2:
Firma: Koronea sp. z o.o.
Siedziba: ul. Jędrzejowska 79 C, 29-100 Włoszczowa
Kod LEI: 259400R78GTFXLUL8B26
Żądający Sprzedaży 3:
Imię i nazwisko: Michał Wypychewicz

Żądający Sprzedaży 1, Żądający Sprzedaży 2 oraz Żądający Sprzedaży 3 będą dalej łącznie zwani „Żądającymi Sprzedaży”.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba), adres oraz kod LEI podmiotu wykupującego

Wykupujący:
Firma: ZPUE S.A.
Siedziba: ul. Jędrzejowska 79 C, 29-100 Włoszczowa
Kod LEI: 259400RXGQ1UATLFF496

4. Firma, siedziba, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz kod LEI podmiotu pośredniczącego

Firma: mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Polska
nr tel.: +48 22 697 49 49
e-mail: mbm@mbank.pl
Kod LEI: 259400DZXF7UJKK2AY35

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI spółki

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 28.575 (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcje Spółki, uprawniające do 28.575 głosów (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje reprezentują ok. 2,04 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do ok. 1,59 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLZPUE000012. Akcje nie są uprzywilejowane. Jednej Akcji objętej Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (jeden) głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.362.008,83 PLN (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) oraz dzieli się na 1.400.001 (jeden milion czterysta tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 8,83 PLN (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) każda.

Kod LEI Spółki to 259400RXGQ1UATLFF496.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem znajduje się w punkcie 5 niniejszej informacji o Przymusowym Wykupie.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wykupujący jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie Przymusowego Wykupu.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 390,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem niniejszego Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b oraz art. 79a Ustawy, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wykupu spełnia warunki przewidziane w art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b oraz art. 79a w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, zaokrąglona w górę do pełnych groszy, wynosi 288,84 PLN (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję Spółki.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, zaokrąglona w górę do pełnych groszy, wynosi 300,38 PLN (trzysta złotych i trzydzieści osiem groszy) za jedną akcję Spółki.

Cena Wykupu nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub podmioty dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy, lub podmioty będące stronami zawartego z podmiotem obowiązanym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających dzień przekazania zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, tj. Cena Wykupu nie jest niższa niż 390,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

W okresie 12 miesięcy przed dniem przekazania zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu ani Żądający Sprzedaży, ani podmioty dominujące względem Żądających Sprzedaży, ani podmioty zależne od Żądających Sprzedaży, nie nabyły akcji Spółki za wkłady niepieniężne.

W odniesieniu do akcji Spółki nie wystąpiły sytuacje, o których mowa w art. 79 ust. 3a Ustawy oraz 79a Ustawy.

Wszystkie Akcje objęte Przymusowym Wykupem uprawniają do takiej samej liczby głosów.

10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 2, 3a i 3b, art. 79a oraz art. 91 ust. 6-8 Ustawy, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Nie dotyczy. Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadającą jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Żądający Sprzedaży 1 posiada 582.236 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 41,59% ogólnej liczby akcji Spółki, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji własnych Spółki.

Żądający Sprzedaży 2 posiada:

- bezpośrednio 87.837 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 6,27% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 87.837 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 4,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- pośrednio poprzez Koronea Investment s.a r.l. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących ok. 7,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 27,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- pośrednio poprzez Koronea Investment s.a r.l. oraz akcje własne Spółki: 1.182.588 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 1.182.588 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 84,47% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 65,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

tj. łącznie 1.370.425 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących ok. 97,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.770.425 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi ok. 98,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żądający Sprzedaży 3 posiada 1.001 (jeden tysiąc jeden) akcji Spółki, stanowiących ok. 0,0715% ogólnej liczby akcji Spółki, reprezentujących 1.001 (jeden tysiąc jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,0556% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

12. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży 1 jest emitentem akcji Spółki.

Pan Bogusław Wypychewicz jest podmiotem dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 1 oraz Żądającego Sprzedaży 2. Żądający Sprzedaży 2 jest podmiotem dominującym wobec Koronea Investment s.a r.l. oraz Żądającego Sprzedaży 1.

Koronea Investment s.a r.l. jest podmiotem dominującym wobec Żądającego Sprzedaży 1. Pan Bogusław Wypychewicz, Koronea Investment s.a r.l. oraz Żądający Sprzedaży 2 nie są podmiotami zależnym ani powiązanymi wobec Żądającego Sprzedaży 1.

Żądający Sprzedaży 3 nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Żądającego Sprzedaży 1 oraz Żądającego Sprzedaży 2.

13. Procentowa liczbę głosów z akcji oraz odpowiadającą jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 12

Pan Bogusław Wypychewicz posiada pośrednio (poprzez Żądającego Sprzedaży 2 oraz akcje własne Żądającego Sprzedaży 1):

- 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących ok. 7,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 27,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- 1.270.425 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 1.270.425 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 90,74% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 70,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

tj. łącznie 1.370.425 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć), stanowiących ok. 97,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.770.425 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi ok. 98,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żądający Sprzedaży 2 posiada:

- bezpośrednio 87.837 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 6,27% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 87.837 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 4,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- pośrednio poprzez Koronea Investment s.a r.l. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących ok. 7,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 27,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- pośrednio poprzez Koronea Investment s.a r.l. oraz akcje własne Spółki: 1.182.588 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 1.182.588 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 84,47% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 65,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

tj. łącznie 1.370.425 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć), akcji, stanowiących ok. 97,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.770.425 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi ok. 98,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Koronea Investment s.a r.l. posiada:

- bezpośrednio 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących ok. 7,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 27,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- bezpośrednio 600.352 (sześćset tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do wykonywania 600.352 (sześćset tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 42,88% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 33,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- pośrednio 582.236 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela będących akcjami własnymi Spółki, stanowiących ok. 41,59% ogólnej liczby akcji Spółki oraz reprezentujących 582.236 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 32,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

tj. łącznie 1.282.588 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących ok. 91,61% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.682.588 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi ok. 93,48% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żądający Sprzedaży 1 posiada 582.236 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 41,59% ogólnej liczby akcji Spółki, co stanowi ok. 32,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji własnych Spółki.

14. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy wykup rozpocznie się w dniu 2 grudnia 2022 roku.

15. Dzień wykupu

Dzień wykupu został ustalony na dzień 7 grudnia 2022 roku („Dzień Wykupu”).

16. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z Ustawą, w Dniu Wykupu (tj. 7 grudnia 2022 roku), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży 1.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w dniu wykupu określonym w Punkcie 15 powyżej (tj. 7 grudnia 2022 roku) za pośrednictwem KDPW poprzez przelanie na rachunki pieniężne każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwot równych każdorazowo iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży złożyli Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych lub dyspozycje blokad posiadanych przez nich akcji w Spółce, opiewających na 1.371.426 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji Spółki, które potwierdzają osiągnięcie liczby głosów z akcji Spółki, uprawniających do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy, zostało ustanowione w formie depozytu pieniężnego w złotych polskich zablokowanego na rachunku papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży 1 prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji objętych Przymusowym Wykupem, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu nastąpi z wykorzystaniem ustanowionego zabezpieczenia.

PODPIS OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU I NA RZECZ ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 1

Imię i nazwisko: Ryszard Manteuffel

Stanowisko: Pełnomocnik

PODPIS OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU I NA RZECZ ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 2

Imię i nazwisko: Ryszard Manteuffel

Stanowisko: Pełnomocnik

PODPIS OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU I NA RZECZ ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY 3

Imię i nazwisko: Ryszard Manteuffel

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: pełnomocnik

Imię i nazwisko: Maksymilian Skolik

Stanowisko: pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki