REKLAMA

Informacja o zamiarze nabycia akcji "PGS SOFTWARE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu w DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

2021-10-26 07:57
publikacja
2021-10-26 07:57

Informacja o zamiarze nabycia akcji "PGS SOFTWARE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu w DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku rozliczenia w dniu 5 października 2021 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki "PGS Software" S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304562 („PGS”, „Spółka”) ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2021 roku przez Xebia Consultancy Services B.V. z siedzibą w Hilversum, Holandia („Xebia”) („Wezwanie”), Xebia obecnie posiada bezpośrednio 27.311.482 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące 96,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do wykonania 39.811.482 (trzydziestu dziewięciu milionów osiemset jedenastu tysięcy czterysta osiemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") reprezentujących 97,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego:

(i) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje imienne serii A, uprzywilejowane co do prawa głosu, zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLSFTWR00023, reprezentujące 44,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 61,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ("Akcje Uprzywilejowane"); oraz

(ii) 14.811.482 (czternaście milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLSFTWR00015, reprezentujące 52,41% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 14.811.482 (czternaście milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 36,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z powyższym Xebia („Żądający Wykupu”) posiada bezpośrednio ponad 95% ogólnej liczby głosów i niniejszym żąda od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 949.394 (dziewięćset czterdzieści dziewięc tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki reprezentujące 3,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 949.394 (dziewięćset czterdzieści dziewięc tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 2,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”). Wszystkie Akcje posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLSFTWR00015.

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji (dalej „Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2021 r., poz. 294) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi posiada więcej niż 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba), adres oraz kod LEI żądającego sprzedaży

Firma (nazwa): Xebia Consultancy Services B.V.
Siedziba: Hilversum, Holandia
Adres:  Laapersveld 27, 1213VB Hilversum, Holandia
Kod LEI: 724500B5937LPVYH9J86

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu wykupującego

Xebia jako Żądający Wykupu jest jedynym podmiotem wykupującym w ramach Przymusowego Wykupu. Właściwe dane wskazane są w pkt 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej oraz kod LEI podmiotu pośredniczącego

Firma:  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres:  Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon: +48 61 856 44 44
  Adres e-mail:  bm.sekretariat@santander.pl
Kod LEI: 259400LGXW3K0GDAG361

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku rozliczenia w dniu 5 października 2021 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki "PGS Software" S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304562 („PGS”, „Spółka”) ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2021 roku przez Xebia Consultancy Services B.V. z siedzibą w Hilversum, Holandia („Xebia”) („Wezwanie”), Xebia obecnie posiada bezpośrednio 27.311.482 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące 96,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do wykonania 39.811.482 (trzydziestu dziewięciu milionów osiemset jedenastu tysięcy czterysta osiemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") reprezentujących 97,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego:

(i) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje imienne serii A, uprzywilejowane co do prawa głosu, zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLSFTWR00023, reprezentujące 44,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 61,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ("Akcje Uprzywilejowane"); oraz

(ii) 14.811.482 (czternaście milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLSFTWR00015, reprezentujące 52,41% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 14.811.482 (czternaście milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 36,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z powyższym Xebia („Żądający Wykupu”) posiada bezpośrednio ponad 95% ogólnej liczby głosów i niniejszym żąda od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 949.394 (dziewięćset czterdzieści dziewięc tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki reprezentujące 3,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 949.394 (dziewięćset czterdzieści dziewięc tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 2,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”). Wszystkie Akcje posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLSFTWR00015.

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji (dalej „Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2021 r., poz. 294) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi posiada więcej niż 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba), adres oraz kod LEI żądającego sprzedaży

Firma (nazwa): Xebia Consultancy Services B.V.    
Siedziba: Hilversum, Holandia  
Adres:  Laapersveld 27, 1213VB Hilversum, Holandia   
Kod LEI: 724500B5937LPVYH9J86   

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu wykupującego

Xebia jako Żądający Wykupu jest jedynym podmiotem wykupującym w ramach Przymusowego Wykupu. Właściwe dane wskazane są w pkt 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej oraz kod LEI podmiotu pośredniczącego

Firma:  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”)    
Siedziba: Warszawa   
Adres:  Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa   
Telefon: +48 61 856 44 44    
Adres e-mail: bm.sekretariat@santander.pl   
Kod LEI: 259400LGXW3K0GDAG361

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI, o ile spółka go posiada

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 949.394 (dziewięćset czterdzieści dziewięc tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) Akcje Spółki reprezentujące 3,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 949.394 (dziewięćset czterdzieści dziewięc tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 2,33% ogólnej liczby głosów. Każda z Akcji upoważnia jej posiadacza do jednego (1) głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLSFTWR00015.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 565.217,52? (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście 52/100) złotych oraz dzieli się na:

(i) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) Akcji Uprzywilejowanych, tj. akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu, zdematerializowanych oraz zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i oznaczonych kodem ISIN PLSFTWR00023; oraz

(ii) 15.760.876 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz zarejestrowanych w KDPW i oznaczonych kodem ISIN PLSFTWR00015.

Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,02 zł (dwa grosze).

Spółka posiada kod LEI: 2594008X58B5F3LGX272.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem znajduje się w punkcie 5 niniejszego Dokumentu Przymusowego Wykupu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Żądający Wykupu jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Przymusowego Wykupu.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje Uprzywilejowane są w posiadaniu Xebia oraz nie są przedmiotem Przymusowego Wykupu.

9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawniającego do ogłoszenia Przymusowego Wykupu przez Żądającego Wykupu nastąpiło w wyniku ogłoszonego Wezwania, w związku z czym cena określona w punkcie 8 dokumentu Przymusowego Wykupu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie.

Cena Wykupu jest nie niższa niż cena akcji w Wezwaniu oferowana akcjonariuszom Spółki nieobjętym ustaleniami co do niższej ceny zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie wynosząca 18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100) za jedną akcję.

10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej Ceny

Nie dotyczy. Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Żądający Wykupu posiada bezpośrednio 27.311.482 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące 96,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do wykonania 39.811.482 (trzydziestu dziewięciu milionów osiemset jedenastu tysięcy czterysta osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 97,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

12. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Nie dotyczy. Żądający Wykupu bezpośrednio nabył oraz posiada akcje Spółki w liczbie uprawniającej do takiej liczby głosów, która przekracza próg wymagany do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

Podmioty dominujące oraz zależne od Żądającego Wykupu nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Ponadto, Żądający Wykupu nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Nie dotyczy.

14. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 26 października 2021 r.

15. Dzień wykupu

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 29 października 2021 r.

16. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.), w dniu wykupu określonym w punkcie 15 powyżej (t.j. 29 października 2021 r.) Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji objętych Przymusowym Wykupem poprzez zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Xebia.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 15 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (29 października 2021 r.) poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo iloczyn liczby Akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100) za jedną Akcję). Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do Przymusowego Wykupu

Żądający Wykupu posiada bezpośrednio 27.311.482 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące 96,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do wykonania 39.811.482 (trzydziestu dziewięciu milionów osiemset jedenastu tysięcy czterysta osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 97,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te są zapisane na rachunku papierów wartościowych Żądającego Wykupu prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zostało ustanowione w formie depozytu pieniężnego w złotych polskich zablokowanego na rachunku papierów wartościowych Żądającego Wykupu prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji objętych Przymusowym Wykupem, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu nastąpi z wykorzystaniem ustanowionego zabezpieczenia.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO WYKUPU

______________________________________

Imię i nazwisko:  Katarzyna Aleksandrowicz
Stanowisko:  Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

______________________________________

Imię i nazwisko:  Małgorzata Jachymek
Stanowisko:  Pełnomocnik

______________________________________

Imię i nazwisko:  Anna Kucharska
Stanowisko:  Pełnomocnik

kom abs/

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI, o ile spółka go posiada

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 949.394 (dziewięćset czterdzieści dziewięc tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) Akcje Spółki reprezentujące 3,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 949.394 (dziewięćset czterdzieści dziewięc tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 2,33% ogólnej liczby głosów. Każda z Akcji upoważnia jej posiadacza do jednego (1) głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu stanowią akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem ISIN PLSFTWR00015.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 565.217,52? (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście 52/100) złotych oraz dzieli się na:

(i) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) Akcji Uprzywilejowanych, tj. akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu, zdematerializowanych oraz zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i oznaczonych kodem ISIN PLSFTWR00023; oraz

(ii) 15.760.876 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz zarejestrowanych w KDPW i oznaczonych kodem ISIN PLSFTWR00015.

Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,02 zł (dwa grosze).

Spółka posiada kod LEI: 2594008X58B5F3LGX272.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem znajduje się w punkcie 5 niniejszego Dokumentu Przymusowego Wykupu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Żądający Wykupu jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Przymusowego Wykupu.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje Uprzywilejowane są w posiadaniu Xebia oraz nie są przedmiotem Przymusowego Wykupu.

9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawniającego do ogłoszenia Przymusowego Wykupu przez Żądającego Wykupu nastąpiło w wyniku ogłoszonego Wezwania, w związku z czym cena określona w punkcie 8 dokumentu Przymusowego Wykupu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie.

Cena Wykupu jest nie niższa niż cena akcji w Wezwaniu oferowana akcjonariuszom Spółki nieobjętym ustaleniami co do niższej ceny zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie wynosząca 18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100) za jedną akcję.

10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej Ceny

Nie dotyczy. Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Żądający Wykupu posiada bezpośrednio 27.311.482 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące 96,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do wykonania 39.811.482 (trzydziestu dziewięciu milionów osiemset jedenastu tysięcy czterysta osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 97,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

12. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Nie dotyczy. Żądający Wykupu bezpośrednio nabył oraz posiada akcje Spółki w liczbie uprawniającej do takiej liczby głosów, która przekracza próg wymagany do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

Podmioty dominujące oraz zależne od Żądającego Wykupu nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Ponadto, Żądający Wykupu nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Nie dotyczy.

14. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 26 października 2021 r.

15. Dzień wykupu

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 29 października 2021 r.

16. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.), w dniu wykupu określonym w punkcie 15 powyżej (t.j. 29 października 2021 r.) Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji objętych Przymusowym Wykupem poprzez zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Xebia.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 15 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (29 października 2021 r.) poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo iloczyn liczby Akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu (18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100) za jedną Akcję). Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do Przymusowego Wykupu

Żądający Wykupu posiada bezpośrednio 27.311.482 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące 96,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do wykonania 39.811.482 (trzydziestu dziewięciu milionów osiemset jedenastu tysięcy czterysta osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu reprezentujących 97,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te są zapisane na rachunku papierów wartościowych Żądającego Wykupu prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zostało ustanowione w formie depozytu pieniężnego w złotych polskich zablokowanego na rachunku papierów wartościowych Żądającego Wykupu prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji objętych Przymusowym Wykupem, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu nastąpi z wykorzystaniem ustanowionego zabezpieczenia.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ŻĄDAJĄCEGO WYKUPU

______________________________________

Imię i nazwisko: Katarzyna Aleksandrowicz

Stanowisko: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

______________________________________

Imię i nazwisko: Małgorzata Jachymek

Stanowisko: Pełnomocnik

______________________________________

Imię i nazwisko: Anna Kucharska

Stanowisko: Pełnomocnik

kom abs/

Źródło:PAP
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki