Informacja o przedłużeniu terminu składania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIME CAR MANAGEMENT SA

Informacja o przedłużeniu terminu składania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIME CAR MANAGEMENT SA - komunikat

Spółka PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Wzywający”), w związku z ogłoszonym w dniu 7 listopada 2018 r. przez Wzywającego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, i odpowiednio „Wezwanie”), niniejszym informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do dnia 25 lutego 2019 r.

W związku z powyższym:

1) Punkt 11 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

Data ogłoszenia Wezwania: 7 listopada 2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 3 stycznia 2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 25 lutego 2019 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 28 lutego 2019 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 5 marca 2019 r.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może być przedłużany przez Wzywającego na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania.

2) Punkt 29 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

Wezwanie uzależnione jest od spełnienia warunku prawnego w postaci (a) wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorstw polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką w drodze nabycia przez Wzywającego Akcji lub (b) bezskutecznego upływu ustawowego terminu na wydanie takiej decyzji.

W przypadku, gdy zgoda na dokonanie koncentracji zawiera lub została wydana z zastrzeżeniem warunków, środków zaradczych lub zobowiązań, które muszą zostać spełnione przez Wzywającego lub podmioty powiązane Wzywającego, lub przez Spółkę lub podmioty powiązane Spółki, Wzywający, po wnikliwej analizie warunków, może jednostronnie podjąć decyzję o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką.

Oczekuje się, że warunek, o którym mowa w niniejszym pkt 29 niniejszego Wezwania, zostanie spełniony do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. do 25 lutego 2019 r. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, o ile powyższy warunek nie zostanie spełniony w pierwotnie przewidywanym terminie.

Zgodnie z § 4 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający poda do wiadomości publicznej informację o spełnieniu lub niespełnieniu warunków prawnych nabycia Akcji wskazanych w niniejszym Wezwaniu.

3) Punkt 30 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkami:

(a) spełnienia warunku prawnego wskazanego w pkt 29 niniejszego Wezwania powyżej;

(b) zawarcia przez Spółkę z Wzywającym umowy na przeprowadzenie badania Spółki;

(c) złożenia w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt 6 niniejszego Wezwania powyżej;

(d) zawarcia przez Spółkę umowy zapewniającej refinansowanie zadłużenia Spółki przez bank na kwotę nie mniejszą niż 1.550.000,000 PLN (jeden miliard pięćset pięćdziesiąt milionów), przy czym (i) refinansowanie będzie niezabezpieczone i zostanie udzielone na okres co najmniej 5 lat, a jego marża nie będzie wyższa niż 150 punktów bazowych do stawki referencyjnej, (ii) bezpośrednim lub pośrednim warunkiem wejścia w życie umowy o refinansowanie lub jej wykonania przez bank refinansujący nie będzie przejęcie kontroli nad Spółką przez Wzywającego lub udzielenie przez Wzywającego lub podmioty z nim powiązane dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z takiej umowy, oraz (iii) bank refinansujący nie będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy wyłącznie na podstawie przejęcia kontroli nad Spółką przez Wzywającego.

Z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu przyjmowania zapisów zgodnie z pkt 29, Wzywający oczekuje, że warunki wskazane w pkt 30 (b)-(d) Wezwania zostaną spełnione przed końcem terminu przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej w dniu 25 lutego 2019 r.

Wzywający, będąc też podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia jednego lub większej liczby warunków wskazanych w niniejszym pkt 30.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższych warunków w terminach określonych w Wezwaniu zostanie przekazana niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz zostanie opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziścił lub miał się ziścić.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w treści Wezwania.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Przemysław Stańczyk

Stanowisko: Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

Imię i nazwisko: Radosław Drozd

Stanowisko: Członek Zarządu

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Filip Paszke

Stanowisko: Dyrektor Domu Maklerskiego

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

kom mra

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT
PCM 5,83% 23,60
2019-04-18 17:02:04
WIG -0,42% 60 910,11
2019-04-18 17:05:00
WIG20 -0,54% 2 365,36
2019-04-18 17:05:00
WIG30 -0,43% 2 717,60
2019-04-18 17:15:00
MWIG40 -0,05% 4 204,24
2019-04-18 17:15:00
DAX 0,57% 12 222,39
2019-04-18 17:34:00
NASDAQ 0,02% 7 998,06
2019-04-18 22:03:00
SP500 0,16% 2 905,03
2019-04-18 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.