REKLAMA

Informacja o przedłużeniu terminu składania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Work Service SA

2021-04-19 17:40
publikacja
2021-04-19 17:40

Informacja o przedłużeniu terminu składania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Work Service SA - komunikat

Spółka GI International s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, we Włoszech, Piazza IV Novembre 5, 20124 Mediolan, Włochy, zarejestrowana we Włoszech pod kodem fiskalnym 06609080962 („Wzywający" lub „Podmiot Nabywający"), w związku z ogłoszonym w dniu 15 marca 2021 r. przez Wzywającego na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 2080) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114) („Rozporządzenie”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Work Service Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, i odpowiednio „Wezwanie”), niniejszym informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do dnia 11 maja 2021 r.

W związku z powyższym:

1) Punkt 10 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

Data ogłoszenia Wezwania: 15 marca 2021 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 2 kwietnia 2021 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 11 maja 2021 r.

Planowany dzień transakcji nabycia Akcji: 14 maja 2021 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 17 maja 2021 r.

Wzywający może (jednorazowo lub wielokrotnie) podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

W szczególności, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 w związku z § 5 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych, jeżeli Wzywający kierując się wyłącznie własną oceną, uzna, że takie przedłużenie jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokona stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia akcji w Wezwaniu.

Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do 120 dni kalendarzowych, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokona stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

2) Punkt 19 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

Do dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów Wzywający nie będzie, co do zasady, nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu łącznie do ponad 70 dni kalendarzowych, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 10 powyżej.

Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi stosownie do harmonogramu Wezwania określonego w punkcie 10 powyżej. Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej do 14 maja 2021 r. Rozliczenie tych transakcji nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej do 19 maja 2021 r.

Wzywający nie wyklucza, że może dokonać zmiany sposobu i terminów składania zapisów w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ustęp 5 Rozporządzenia zmiana sposobu i terminów przyjmowania zapisów może być dokonana nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia akcji w Wezwaniu, z zastrzeżeniem że Wzywający nie może dokonać zmiany terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na dzień przypadający wcześniej niż określony w treści Wezwania.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w treści Wezwania.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO I PODMIOTU NABYWAJĄCEGO

_________________________

Imię i nazwisko: Krzysztof Haładyj

Stanowisko: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

________________________________

Imię i nazwisko: Michał Popiołek

Stanowisko: Prokurent

_______________________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki