27,2000 zł
-3,55% -1,0000 zł
IZOBLOK SA (IZB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikw:
List_Prezesa_Zarzadu_GK_IZOBLOK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IZOBLOK_2017_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_IZOBLOK_2017_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_2017_2018_GK_IZOBLOK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 228 598 179 520 54 205 41 335
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 483 5 410 1 300 1 246
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 047 5 879 1 197 1 354
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 835 8 888 909 2 046
V. Zysk (strata) netto 3 327 8 081 789 1 861
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 868 10 839 4 474 2 496
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 952 -80 544 -3 071 -18 545
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 095 73 648 -2 157 16 957
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -3179 3943 -754 908
X. Średnioważona liczba akcji (tys. szt.) 1 267 1 218 1 267 1 218
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,63 6,63 0,62 1,53
XII. Aktywa/Pasywa razem 216 197 220 911 51 227 52 386
XIII. Aktywa trwałe 138 849 144 684 32 899 34 310
XIV. Aktywa obrotowe 77 348 76 228 18 327 18 076
XV. Kapitał własny 103 708 100 325 24 573 23 791
XVI. Zobowiązania razem 112 489 120 586 26 654 28 595
XVII. Zobowiązania długoterminowe 51 650 79 031 12 238 18 741
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 60 839 41 555 14 415 9 854
XIX. Liczba akcji (tys. szt.) 1 267 1 267 1 267 1 267
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 81,85 79,18 19,39 18,78


Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.04.2018 r.
oraz 30.04.2017 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób:
pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z
kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego, czyli na dzień 30.04.2018 r. kurs ten wyniósł 4,2204
PLN/EURO na dzień 30.04.2017 kurs wyniósł 4,2170 PLN/EURO. Dane ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów
pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z
każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 30.04.2018 r. wyniósł
4,2173 PLN/EURO oraz za okres zakończony 30.04.2017 r. wyniósł 4,3431
PLN/EURO


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu GK IZOBLOK.pdfList Prezesa Zarządu GK IZOBLOK.pdf List Prezesa Zarządu GK IZOBLOK
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK IZOBLOK 2017_2018.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK IZOBLOK 2017_2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK IZOBLOK 2017_2018
Sprawozdanie z działalności GK IZOBLOK 2017_2018.pdfSprawozdanie z działalności GK IZOBLOK 2017_2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2017_2018 GK IZOBLOK
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2017_2018 GK IZOBLOK.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2017_2018 GK IZOBLOK.pdf Sprawozdanie z działalności GK IZOBLOK 2017_2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-30 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
2018-08-30 Zbigniew Pawłucki Wiceprezes Zarządu Zbigniew Pawłucki


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-30 Jadwiga Sroczyńska Główny Księgowy Jadwiga Sroczyńska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.