REKLAMA

IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE: Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 05 sierpnia 2021 roku

2021-07-15 18:49
publikacja
2021-07-15 18:49
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Movie Games S.A. (dalej "Akcjonariusz"), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025;
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu.

W w/w żądaniu Akcjonariusz wskazał, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po punkcie 5 ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2021 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku i zaproponował następujący zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w części Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zgłoszeniem przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu, Zarząd Emitenta przedstawia Opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która stanowi załącznik do projektu w/w uchwały.

Ponadto Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłosił nowy projekt uchwały objętej dotychczasowym punktem 6 porządku obrad, tj. uchwały nr 4 w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W/w uchwała objęta jest punktem 9 zaproponowanego przez Akcjonariusza nowego porządku obrad.

Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał wraz z Opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Emitent podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210715_184926_0000135263_0000133452.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki