REKLAMA

INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

2019-12-06 09:49
publikacja
2019-12-06 09:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej „Ustawa o Ofercie”), Zarząd INTROL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. otrzymał od Akcjonariusza INTROL S.A., Pana Józefa Bodzionego zawiadomienie poniższej treści:

„Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału z 38,53% do 36,74% w ogólnej liczby głosów tj. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Ww. zmiana nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji INTROL S.A., przeprowadzonych przez Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Konfederacka 23/1, 30-306 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000553949, poza systemem obrotu w okresie czerwiec 2019 r. – grudzień 2019 r. na rzecz WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Jestem podmiotem dominującym w stosunku do Svanser Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu tej spółki.

a.21 czerwca 2019 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał transakcji sprzedaży 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B na rzecz WEKA Investments Sp. z o.o., po średnim kursie 2,98 PLN za każdą akcję,
b. 20 listopada 2019 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał transakcji sprzedaży 200 000 akcji zwykłych imiennych serii C na rzecz WEKA Investments Sp. z o.o., po średnim kursie 2,60 PLN za każdą akcję,
c. 3 grudnia 2019 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał transakcji sprzedaży 120 000 akcji zwykłych imiennych serii A na rzecz WEKA Investments Sp. z o.o., po średnim kursie 2,50 PLN za każdą akcję.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji sprzedaży:

- posiadałem bezpośrednio 33 623 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 0,13% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 33 623 głosów, dających 0,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
- posiadałem pośrednio (przez Svanser Sp. z o.o.) 10 039 105 akcji zwykłych, co stanowiło 38,40% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., w tym:
- 1 450 000 akcji, które jako objęte zastawem uprawniają zastawnika do wykonywania prawa głosu. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu z 1 450 000 zastawionych akcji INTROL S.A. przysługuje Santander Bank Polska S.A., co stanowi 5,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Svanser Sp. z o.o. uprawniony był zatem do 8 589 105 głosów, które dawały 32,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji sprzedaży posiadałem zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 10 072 728 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 38,53% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 622 728 głosów, dających 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po przeprowadzeniu ww. transakcji sprzedaży:

- posiadam bezpośrednio 33 623 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 0,13% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 33 623 głosów, dających 0,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
- posiadam pośrednio (przez Svanser Sp. z o.o.) 9 569 105 akcji zwykłych, co stanowi 36,61% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., w tym:
- 1 450 000 akcji, które jako objęte zastawem upoważniają zastawnika do wykonywania prawa głosu. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu z 1 450 000 zastawionych akcji INTROL S.A. przysługuje Santander Bank Polska S.A., co stanowi 5,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Svanser Sp. z o.o. uprawniony jest zatem do 8 119 105 głosów, które dają 31,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Po przeprowadzeniu ww. transakcji sprzedaży posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 9 602 728 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 36,74% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 152 728 głosów, dających 31,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego powiadomienia, posiadające akcje INTROL S.A.

Oprócz ww. podmiotu nie posiadam innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po przeprowadzeniu ww. transakcji sprzedaży posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 9 602 728 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 36,74% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 152 728 głosów, dających 31,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Z poważaniem, Józef Bodziony”MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-06 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2019-12-06 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki