REKLAMA

INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki, Pana Wiesława Kaprala – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

2022-09-27 15:17
publikacja
2022-09-27 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki, Pana Wiesława Kaprala – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 września 2022 r. otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza INTROL S.A.., Pana Wiesława Kaprala zawiadomienie poniższej treści:

„Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm., dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału z 44,81% do 46,78% w ogólnej liczby głosów, tj. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Ww. zmiana nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji INTROL S.A., przeprowadzonych przeze mnie osobiście oraz przez WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000562154, w okresie grudzień 2021 r. – wrzesień 2022 r.

Jestem podmiotem dominującym w stosunku do WEKA Investments Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu tej spółki.

Uprzejmie informuję, iż:
a. w dniach 16 – 20 grudnia 2021 r. dokonałem zakupu 14 309 akcji zwykłych na okaziciela po średnim kursie 4,60 PLN za każdą akcję,
b. w dniach 25 lutego – 2 marca 2022 r. dokonałem zakupu 26 980 akcji zwykłych na okaziciela po średnim kursie 4,69 PLN za każdą akcję,
c. w dniach 15-16 września 2022 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała zakupu 4 248 akcji zwykłych na okaziciela po średnim kursie 4,10 PLN za każdą akcję,
d. w dniu 20 września 2022 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała zakupu 210 000 akcji zwykłych na okaziciela po kursie 4,10 PLN za każdą akcję
e. w dniu 26 września 2022 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała zakupu 250 000 akcji zwykłych na okaziciela po kursie 4,10 PLN za każdą akcję.

W okresie grudzień 2021 r. – wrzesień 2022 r. dokonałem zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) zakupu 505 537 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 1,97% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 505 537 głosów, dających 1,97% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji zakupu:

- posiadałem bezpośrednio 440 177 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 1,71% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 440 177 głosów, dających 1,71% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
- posiadałem pośrednio (przez WEKA Investments Sp. z o.o.) 11 078 265 akcji zwykłych, co stanowiło 43,10% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., uprawniających do 11 078 265 głosów, dających 43,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
Przed przeprowadzeniem ww. transakcji zakupu posiadałem zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 11 518 442 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 44,81% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 11 518 442 głosów, dających 44,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po przeprowadzeniu ww. transakcji zakupu:

- posiadam bezpośrednio 481 466 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 1,87% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 481 466 głosów, dających 1,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
- posiadam pośrednio (przez WEKA Investments Sp. z o.o.) 11 542 513 akcji zwykłych, co stanowi 44,90% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., uprawniających do 11 542 513 głosów, dających 44,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
Po przeprowadzeniu ww. transakcji zakupu posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 12 023 979 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 46,78% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 12 023 979 głosów, dających 46,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego powiadomienia, posiadające akcje INTROL S.A.

Oprócz ww. podmiotu nie posiadam innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po przeprowadzeniu ww. transakcji zakupu posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 12 023 979 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 46,78% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 12 023 979 głosów, dających 46,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Z poważaniem,
Wiesław Kapral”


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2022-09-27 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki