REKLAMA

INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) – informacja o zastawie na akcjach INTROL S.A.

2022-09-21 11:45
publikacja
2022-09-21 11:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-21
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) – informacja o zastawie na akcjach INTROL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. informuje, że w dniu 21 września 2022 r. Spółka otrzymała od Pana Józefa Bodzionego (Prezesa Zarządu INTROL S.A.) następujące pismo informujące o zastawie na akcjach INTROL S.A.

„Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm., dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zawarciu aneksu do umowy zastawu z dnia 19 września 2022 r., wskutek której doszło do zmniejszenia ilości akcji objętych zastawem do 275 000 akcji INTROL S.A, które stanowią 1,07% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawniają do 275 000 głosów, dających 1,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A. (zwanych dalej „Akcjami”). Prawo głosu z ww. akcji pozostaje po stronie Zastawnika, tj. Santander Bank Polska S.A.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Zmiana ilości akcji objętych zastawem nastąpiła na skutek zawarcia w dniu 19 września 2022 r. aneksu do umowy pomiędzy Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Kordylewskiego 7 lok. 18, 31-542 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000553949, NIP 6793110435 („Zastawca”) a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-854 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008723, NIP 8960005673 („Bank”, „Zastawnik”). Prawo głosu z zastawionych akcji przysługuje nadal Zastawnikowi, tj. Santander Bank Polska S.A.
W wyniku zawarcia ww. aneksu do umowy zastawniczej nastąpiło zmniejszenie liczby akcji obciążonych zastawem w Santander Bank Polska S.A. z 700 000 zwykłych imiennych akcji INTROL S.A. serii A do 275 000 zwykłych imiennych akcji INTROL S.A. serii A, tj. o 425 000 akcji.

Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym.
Jestem podmiotem dominującym w stosunku do Zastawcy – Svanser Sp. z o.o.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed zawarciem ww. aneksu:

- nie posiadałem bezpośrednio akcji INTROL S.A.
- posiadałem pośrednio (przez Svanser Sp. z o.o.) 8 852 828 akcji zwykłych, co stanowiło 34,44% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., w tym:
- 700 000 akcji, które jako objęte zastawem upoważniały zastawnika do wykonywania prawa głosu. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu z 700 000 zastawionych akcji INTROL S.A. przysługiwało Santander Bank Polska S.A., co stanowiło 2,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
Svanser Sp. z o.o. uprawniony był zatem do 8 152 828 głosów, które dawały 31,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Przed zawarciem ww. aneksu posiadałem zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 8 852 828 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 34,44% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 152 828 głosów, dających 31,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po zawarciu ww. aneksu:

- nie posiadam bezpośrednio akcji INTROL S.A.
- posiadam pośrednio (przez Svanser Sp. z o.o.) 8 852 828 akcji zwykłych, co stanowi 34,44% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., w tym:
- 275 000 akcji, które jako objęte zastawem upoważniają zastawnika do wykonywania prawa głosu. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu z 275 000 zastawionych akcji INTROL S.A. przysługuje Santander Bank Polska S.A., co stanowi 1,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A
Svanser Sp. z o.o. uprawniony jest zatem do 8 577 828 głosów, które dają 33,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Po zawarciu ww. aneksu posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 8 852 828 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 34,44% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 577 828 głosów, dających 33,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego powiadomienia, posiadające akcje INTROL S.A.

Oprócz ww. podmiotu nie posiadam innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po zawarciu ww. aneksu posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 8 852 828 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 34,44% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 577 828 głosów, dających 33,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Z poważaniem,
Józef Bodziony”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2022-09-21 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki