REKLAMA

INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) – informacja o transakcjach na akcjach oraz o rozwiązaniu umowy zastawu rejestrowego.

2023-09-19 14:38
publikacja
2023-09-19 14:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-19
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat

Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) – informacja o transakcjach na akcjach oraz o rozwiązaniu umowy zastawu rejestrowego.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. informuje, że w dniu 19 września 2023 r. Spółka otrzymała od Pana Józefa Bodzionego (Prezesa Zarządu INTROL S.A. oraz Svanser Sp. z o.o.) następujące pismo informujące o transakcjach na akcjach oraz rozwiązaniu umowy zastawu rejestrowego.

„Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm., dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zawarciu szeregu transakcji na akcjach INTROL S.A. oraz podpisaniu aneksu do umowy zastawu (ww. zdarzenia miały miejsce w okresie maj 2023 r. – wrzesień 2023 r.), w wyniku których:

a. zakupiłem poprzez swój podmiot zależny, tj. Svanser Sp. z o.o. 1 460 akcji INTROL S.A., stanowiących 0,006% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawniających do 1 460 głosów, dających 0,006% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A,

b. podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy zastawu rejestrowego na akcjach zwykłych imiennych serii A, wskutek którego doszło do likwidacji ww. zastawu, tj. zmniejszenia ilości akcji objętych zastawem z 275 000 akcji INTROL S.A. do zera. Ww. akcje stanowiły 1,07% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawniały do 275 000 głosów, dających 1,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A. (zwanych dalej „Akcjami”). Prawo głosu z ww. zastawionych akcji pozostawało po stronie Zastawnika, tj. Santander Bank Polska S.A.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zmiana ilości akcji nastąpiła na skutek nw. wydarzeń:

• 9 maja 2023 r. poprzez swój podmiot zależny, tj. Svanser Sp. z o.o. dokonałem nabycia 4 700 akcji INTROL S.A. po średnim kursie 6,05 zł na każdą akcję,
• 10 maja 2023 r. poprzez swój podmiot zależny, tj. Svanser Sp. z o.o. dokonałem nabycia 4 150 akcji INTROL S.A. po średnim kursie 6,13 zł na każdą akcję,
• 11 maja 2023 r. poprzez swój podmiot zależny, tj. Svanser Sp. z o.o. dokonałem zbycia 8 850 akcji INTROL S.A. po średnim kursie 6,10 zł na każdą akcję,
• 28 czerwca 2023 r. poprzez swój podmiot zależny, tj. Svanser Sp. z o.o. dokonałem nabycia 350 akcji INTROL S.A. po średnim kursie 6,19 zł na każdą akcję,
• 29 czerwca 2023 r. poprzez swój podmiot zależny, tj. Svanser Sp. z o.o. dokonałem nabycia 423 akcji INTROL S.A. po średnim kursie 6,18 zł na każdą akcję,
• 30 czerwca 2023 r. poprzez swój podmiot zależny, tj. Svanser Sp. z o.o. dokonałem nabycia 647 akcji INTROL S.A. po średnim kursie 6,18 zł na każdą akcję,
• 3 lipca 2023 r. poprzez swój podmiot zależny, tj. Svanser Sp. z o.o. dokonałem nabycia 40 akcji INTROL S.A. po średnim kursie 6,16 zł na każdą akcję.
• 14 września 2023 r. podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy zastawu rejestrowego pomiędzy Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Kordylewskiego 7 lok. 18, 31-542 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000553949, NIP 6793110435 („Zastawca”) a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-854 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008723, NIP 8960005673 („Bank”, „Zastawnik”). Prawo głosu z zastawionych akcji przysługiwało Zastawnikowi, tj. Santander Bank Polska S.A.

W wyniku podpisania ww. porozumienia o rozwiązaniu mowy zastawu rejestrowego nastąpiło zmniejszenie liczby akcji obciążonych zastawem w Santander Bank Polska S.A. z 275 000 zwykłych imiennych akcji INTROL S.A. serii A do zera, tj. o 275 000 akcji.

Ww. porozumienie zostało zawarte poza rynkiem regulowanym.

Jestem podmiotem dominującym w stosunku do Zastawcy – Svanser Sp. z o.o.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed zajściem ww. raportowanych zdarzeń:

- nie posiadałem bezpośrednio akcji INTROL S.A.

- posiadałem pośrednio (przez Svanser Sp. z o.o.) 8 852 828 akcji zwykłych, co stanowiło 34,44% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., w tym:

- 275 000 akcji, które jako objęte zastawem upoważniały Zastawnika do wykonywania prawa głosu. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu z 275 000 zastawionych akcji INTROL S.A. przysługiwało Santander Bank Polska S.A., co stanowiło 1,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A

Svanser Sp. z o.o. uprawniony był zatem do 8 577 828 głosów, które dawały 33,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Przed zajściem ww. raportowanych zdarzeń posiadałem zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 8 852 828 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 34,44% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 577 828 głosów, dających 33,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po zajściu ww. raportowanych zdarzeń:

- nie posiadam bezpośrednio akcji INTROL S.A.

- posiadam pośrednio (przez Svanser Sp. z o.o.) 8 854 288 akcji zwykłych, co stanowi 34,45% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawniających do 8 854 288 głosów, dających 34,45% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Po podpisaniu porozumienia o rozwiązaniu umowy zastawu rejestrowego prawo głosu z 275 000 zastawionych w Santander Bank Polska S.A. akcji powróciło do Zastawcy, tj. do Svanser Sp. z o.o.

Po zajściu ww. raportowanych zdarzeń posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 8 854 288 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 34,45% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 854 288 głosów, dających 34,45% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego powiadomienia, posiadające akcje INTROL S.A.

Oprócz ww. podmiotu nie posiadam innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po zajściu ww. raportowanych zdarzeń posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 8 854 288 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 34,45% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 854 288 głosów, dających 34,45% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Z poważaniem,
Józef Bodziony”


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-19 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2023-09-19 Józefa Marchel Główna Księgowa / Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki