INTERMA TRADE S.A.: wyniki finansowe

2019-09-20 07:34
publikacja
2019-09-20 07:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_30_06_2019_GK_IT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Interma_Trade_S.BES._30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GK_Interma_Trade_S.BES._30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_INTERMA_TRADE_S.A._w_I_polroczu_2019r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 I półrocze / 2018 półrocze / 2019 I półrocze / 2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 383 31 853 8 951 7 513
II. Strata z działalności operacyjnej - 4 355 - 2 646 - 1 016 - 624
III. Strata brutto - 6 056 - 4 317 - 1 412 - 1 018
IV. Strata netto - 6 175 - 4 369 - 1 440 - 1 031
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 2 396 - 4 310 - 559 - 1 017
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 3 783 - 1 368 - 882 - 323
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 4 693 - 441 - 1 094 - 104
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem - 10 872 - 6 119 - 2 535 - 1 443
IX. 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018
X. Aktywa razem 159 819 127 800 37 587 29 721
XI. Zobowiązania długoterminowe 33 032 1 669 7 769 388
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 105 162 98 228 24 732 22 844
XIII. Kapitał własny 21 625 27 903 5 086 6 489
XIV. Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 406 1 390
XV. Liczba akcji (w szt.) 5 978 260 5 978 260 5 978 260 5 978 260
XVI. Strata na jedną akcję (w zł, EUR) w I półroczu -1,03 -0,73 -0,24 -0,17
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR) 3,62 4,67 0,85 1,09
XVIII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 463 0 109
XX. Strata z działalności operacyjnej - 106 - 2 029 - 25 - 479
XXI. Strata brutto - 2 365 - 4 072 - 552 - 960
XXII. Strata netto - 2 365 - 4 012 - 552 - 946
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 121 - 108 - 28 - 25
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 - 8 3 - 2
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 100 - 1 23 0
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem - 7 - 117 - 2 - 28
XXVII. 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018
XXVIII. Aktywa razem 50 847 51 361 11 958 11 944
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 28 355 27 993 6 669 6 510
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 58 845 57 355 13 839 13 338
XXXI. Kapitał własny - 36 352 - 33 987 - 8 549 - 7 904
XXXII. Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 406 1 390
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 5 978 260 5 978 260 5 978 260 5 978 260
XXXIV. Starat na jedną akcję (w zł, EUR) w I półroczu -0,40 -0,67 -0,09 -0,16
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR) -6,08 -5,69 -1,43 -1,32
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, EUR) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF 30 06 2019 GK IT.pdfSSF 30 06 2019 GK IT.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.01.-30.06.2019
Raport z przeglądu JSF Interma Trade S.BES. 30.06.2019.pdfRaport z przeglądu JSF Interma Trade S.BES. 30.06.2019.pdf
Raport z przeglądu SSF GK Interma Trade S.BES. 30.06.2019.pdfRaport z przeglądu SSF GK Interma Trade S.BES. 30.06.2019.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERMA TRADE S.A. w I półroczu 2019r_.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności INTERMA TRADE S.A. w I półroczu 2019r_.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Tomasz Piotrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki