REKLAMA

INTERMA TRADE S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.

2019-09-11 14:39
publikacja
2019-09-11 14:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-11
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERMA TRADE S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z zakończonym w dniu dzisiejszym procesem agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERMA TRADE S.A. za I półrocze 2019 r. , podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za w/w okres.

Wstępne wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019 r. wynoszą odpowiednio:
• przychody ze sprzedaży ok. 38,4 mln zł,
• zysk brutto ze sprzedaży ok. 20,5 mln zł,
• strata brutto ok. -6,0 mln zł,
• strata netto ok. -5,7 mln zł.

Zdarzenia nietypowe, o charakterze jednorazowym, które zostały ujęte w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019 r. dotyczyły:
• utworzenia w spółce zależnej - Briju Surowce Briju Secur Sp. z o.o. Sp.K. odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiące sierpień i wrzesień 2016 r. w łącznej kwocie 2,6 mln zł. Odpis został utworzony w ciężar wyniku za I kwartał 2019 r. i szczegółowa informacja dotycząca odpisu została przekazana w „Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2019r.” opublikowanym 24 maja 2019 r.
• naliczenia przez Emitenta odsetek od trzech postępowań dotyczących podatku VAT (obejmujących okres od stycznia do września 2011 r., 2012 r. i 2013 r.), z których potencjalne zobowiązania zostały objęte rezerwami w latach wcześniejszych, natomiast wraz z upływem kolejnych okresów są naliczane dalsze odsetki od zobowiązań. Za okres I półrocza 2019 r. łączna kwota naliczonych odsetek dotyczących w/w postępowań wyniosła 1,5 mln zł.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta zaktualizowano również wysokość odpisu na wartość udziałów w spółce zależnej - Briju Solo Investments S. a r.l. o kwotę 484 tys. zł, z tym że z powodu wyłączeń konsolidacyjnych, pozostaje to bez wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Pozostałe odpisy dokonywane sukcesywnie wraz z każdym zamknięciem okresu obrachunkowego ujęte w wynikach za I półrocze 2019 r. nie odbiegają istotnie od poziomu występującego we wcześniejszych kwartałach. Dokonane w I półroczu 2019 r. odpisy aktualizujące wartość należności oraz naliczone odsetki pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację płatniczą Grupy Kapitałowej, ponieważ nie są wydatkiem (mają charakter niepieniężny), natomiast obciążają wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019 r.

Emitent informuje, że wartości zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 roku. Publikacja raportu z jednostkowymi i skonsolidowanymi wynikami za I półrocze 2019 roku nastąpi 20 września 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Tomasz Piotrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki