REKLAMA

INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-23 17:17
publikacja
2021-04-23 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_JEDNOSTKOWE__+_PRAWA_I_kw._2021_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_I_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3 710 7 570 811 1 722
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -2 998 -3 314 -656 -754
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -4 106 -4 479 -898 -1 019
IV. Zysk/Strata netto -3 532 -4 455 -772 -1 013
V. Łączne dochody całkowite -3 532 -4 455 -772 -1 013
VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 -0,31 -0,05 -0,07
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 176 -2 090 38 -475
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 656 -6 175 -1 456 -1 405
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 611 -183 1 883 -42
XI. Przepływy pieniężne netto razem 2 131 -8 448 466 -1 922
XII. Stan na: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa trwałe 172 763 169 037 37 071 36 629
XIV. Aktywa obrotowe 6 883 2 973 1 477 644
XV. Aktywa razem 179 646 172 010 38 548 37 274
XVI. Zobowiązania długoterminowe 39 361 29 994 8 446 6 500
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 182 19 381 4 545 4 200
XVIII. Kapitał własny 119 103 122 635 25 557 26 574
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe JEDNOSTKOWE + PRAWA I kw. 2021 r..pdfSprawozdanie finansowe JEDNOSTKOWE + PRAWA I kw. 2021 r..pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 - jednostkowe oraz z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności
Wybrane dane finansowe I kwartał 2021.pdfWybrane dane finansowe I kwartał 2021.pdf Wybrane dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-04-23 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki