INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

2019-08-13 17:13
publikacja
2019-08-13 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INTERFERIE_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finan..._(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERFERIE_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finan....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERFERIE_FS_jednostkowe_2019_RB_LC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERFERIE_FS_PRAWA_2019_RB_LC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_INTERFERIE_I_polrocze_2019_LC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży 22 106 21 874 5 155 5 160
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 030 865 240 204
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 085 740 253 175
IV. Zysk/Strata netto 777 652 181 154
V. Łączne dochody całkowite 777 652 181 154
VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,04 0,01 0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 181 3 146 509 742
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 751 11 272 -408 2 659
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 363 -1 074 -318 -253
XI. Przepływy pieniężne netto razem -933 13 344 -218 3 148
XII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIII. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa trwałe 124 674 118 523 29 321 27 563
XV. Aktywa obrotowe 26 990 26 425 6 348 6 145
XVI. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XVII. Aktywa razem 151 664 144 948 35 669 33 709
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 10 730 6 304 2 524 1 466
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 10 245 8 732 2 409 2 031
XX. Kapitał własny 130 689 129 912 30 736 30 212
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
INTERFERIE Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finan... (1).pdfINTERFERIE Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finan... (1).pdf
INTERFERIE Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finan....pdfINTERFERIE Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finan....pdf
INTERFERIE_FS jednostkowe_2019_RB LC.pdfINTERFERIE_FS jednostkowe_2019_RB LC.pdf
INTERFERIE_FS PRAWA_2019_RB LC.pdfINTERFERIE_FS PRAWA_2019_RB LC.pdf
Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE I półrocze 2019 LC.pdfSprawozdanie Zarządu INTERFERIE I półrocze 2019 LC.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-13 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki