INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

2019-04-19 18:12
publikacja
2019-04-19 18:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INTER_I_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 10 414 10 057 2 423 2 407
II. Zysk z działalności operacyjnej 44 -209 10 -50
III. Zysk przed opodatkowaniem -261 -174 -61 -42
IV. Zysk netto -253 -112 -59 -27
V. Łączne dochody całkowite -253 -112 -59 -27
VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 -0,01 0,00 0,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 536 1 847 357 442
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -673 11 715 -157 2 804
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -673 -528 -157 -126
XI. Przepływy pieniężne netto razem 190 13 034 44 3 119
XII. Stan na: 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa trwałe 123 901 118 523 28 805 27 563
XIV. Aktywa obrotowe 27 979 26 425 6 505 6 145
XV. Aktywa razem 151 880 144 948 35 310 33 709
XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 250 6 304 2 615 1 466
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 971 8 732 2 551 2 031
XVIII. Kapitał własny 129 659 129 912 30 144 30 212
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INTER I kwartał 2019.pdfINTER I kwartał 2019.pdf INTERFERIE S.A. raport za I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-19 Piotr Sosiński Prezes Zarządu
2019-04-19 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki