REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2021-06-25 12:55
publikacja
2021-06-25 12:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
16STATUT_INTERFERIE_S.A._+_zmiany_ZWZ_14-06-2021_tj_(2).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął w dniu 25 czerwca 2021r. wiadomość o dokonaniu, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, zmiany statutu Spółki („Statut”). Powyższa zmiana Statutu, przyjęta uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2021 r., polega na:

zmianie dotychczasowego § 13 ust. 1a statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„1a.Zmiana całego składu Zarządu, wynikająca z jednoczesnego odwołania wszystkich dotychczasowych członków Zarządu w trakcie trwania ich wspólnej kadencji i powołania w ich miejsce nowego składu Zarządu, jest równoznaczna z zakończeniem wspólnej kadencji dotychczasowych członków Zarządu i rozpoczęciem kolejnej wspólnej kadencji osób powołanych do nowego składu Zarządu.”

Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z uwzględnieniem zmian objętych treścią uchwały 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2021 r.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1) w zw. z §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).Załączniki
Plik Opis
16STATUT INTERFERIE S.A. + zmiany ZWZ 14-06-2021 tj (2).pdf16STATUT INTERFERIE S.A. + zmiany ZWZ 14-06-2021 tj (2).pdf Statut INTERFERIE S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-06-25 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki