REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane związane z inwestycją parku handlowego Węglin Retail Park

2022-01-10 19:08
publikacja
2022-01-10 19:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane związane z inwestycją parku handlowego Węglin Retail Park
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie opracowania koncepcji inwestycji parku handlowego o nazwie Węglin Park w Lublinie [Węglin Retail Park, Inwestycja], Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 10 stycznia 2022 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. Węglin Retail Park sp. z o.o. [Spółka Zależna, Zamawiający] oraz Strabag sp. z o.o. [Wykonawca] zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie Inwestycji [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowalnych polegających na kompleksowej budowie ww. parku handlowego o nazwie Węglin Park w Lublinie, w tym również uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, zlokalizowanej w Lublinie w okolicach przy ul. Gęsiej, ul. Jana Pawła II i Al. Kraśnickiej.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z przekazaną dokumentacją wykonawczą oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin przekazania terenu budowy strony Umowy ustaliły na dzień 13.01.2022 roku. Termin zakończenia realizacji Inwestycji został ustalony przez strony Umowy na początek IV kwartału 2022 roku.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie Inwestycji w podstawowym zakresie wynosi ok. 33 mln zł netto,
a w przypadku ewentualnego uzyskania przez Spółkę zamiennego pozwolenia na budowę polegającego m.in. na dobudowaniu piętra w części budynku wynosić będzie ok. 35 mln zł netto. Zgodnie z Umową Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ewentualnym zwiększeniu zakresu prac w terminie do 20 maja 2022 r. Dodatkowo do dnia 20 marca 2022 r. Zamawiający przedłoży Wykonawcy oświadczenie o posiadaniu źródeł finansowania budowy inwestycji.
Zgodnie z Umową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prace objęte Umową na okres 60 miesięcy. Początek biegu okresu gwarancji i rękojmi Strony ustalają od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy stanie się ostateczną.
Umowa przewiduje przypadki zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego m.in. z tytułu zwłoki w zakończeniu Inwestycji oraz możliwość zapłaty kary umownej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub opóźnienia w zakończeniu czynności odbioru końcowego powstałego z winy Zamawiającego. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy jednak 10 % wartości netto wartości przedmiotu Umowy.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-10 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2022-01-10 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki