REKLAMA

INTELGSOL: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

2021-06-10 13:36
publikacja
2021-06-10 13:36
Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki – FinTech Ventures S.A., wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że doszło do ziszczenia się przesłanek wymienionych w art. 397 KSH, co wynika z danych finansowych zawartych w raporcie rocznym, opublikowanym przez Emitenta w raporcie bieżącym z dnia 31 maja 2021 roku.
Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------
3.Sporządzenie listy obecności.------------------------------------------------------------
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------
5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------
6.Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------
7.Przedstawienie i rozpatrzenie: -------------------------------------------------------------------
1)sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----------
2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -------------------------
3)wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;----------
8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------
9.Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----------------------------------------------------------------
1)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;----------------------------------------------------------------------------------------
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;--------
3)przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,------------------------------
4)pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2020;------------------------------
5)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;------------------------------------------------
6)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; ------------------------------------------
7)uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
8)dalszego istnienia Spółki.-----------------------------------------------------------------
10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

Załącznik do raportu stanowią projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad wraz z uzupełnionym porządkiem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20210610_133623_0000134415_0000132474.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki