REKLAMA

INTEGER.PL S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w InPost Express Sp. z o.o.

2016-07-01 08:20
publikacja
2016-07-01 08:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
INTEGER.PL S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w InPost Express Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że dnia 30 czerwca 2016 roku Emitent, jako sprzedający, zawarł ze spółką Logistics Venture Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie ("Kupujący"), jako kupującym, umowę sprzedaży wszystkich udziałów ("Udziały") w spółce zależnej Emitenta – InPost Express sp. z o.o. ("InPost Express"), stanowiących 100% kapitału zakładowego InPost Express ("Umowa Sprzedaży Udziałów") oraz umowę cesji wierzytelności ("Umowa Cesji") z wszystkich pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce InPost Express (przy czym Umowa Sprzedaży Udziałów oraz Umowa Cesji łącznie jako "Umowa").

Zgodnie z Umową cena sprzedaży Udziałów wynosi 68.000.000,00 złotych ("Cena Sprzedaży Udziałów"), a cena cesji wierzytelności z tytułu pożyczek wynosi 42.000.000,00 złotych ("Cena Sprzedaży Wierzytelności", stanowiąc łącznie z Ceną Sprzedaży Udziałów "Cenę Sprzedaży" w kwocie 110.000.000,00 złotych).

Płatność Ceny Sprzedaży będzie dokonywana przez Kupującego w następujących transzach:

(a) Pierwsza część Ceny Sprzedaży w kwocie 50.000.000,00 złotych zostanie przez Kupującego zapłacona w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku;
(b) Druga część Ceny Sprzedaży w kwocie 25.000.000,00 złotych zostanie przez Kupującego zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku;
(c) Trzecia Ceny Sprzedaży w kwocie 35.000.000,00 złotych zostanie przez Kupującego zapłacona w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

W celu zabezpieczenia roszczenia Emitenta o zapłatę Ceny Sprzedaży, Kupujący złożył w dniu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego.
Własność Udziałów oraz wierzytelność z tytułu pożyczek przechodzi na Kupującego z chwilą zawarcia Umowy.
Emitent zobowiązał się w Umowie, że przez okres 36 miesięcy od zawarcia Umowy ("Okres Zastrzeżony") Emitent ani jego podmiot powiązany nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez InPost Express. Jednocześnie Emitent zobowiązał się także, że w Okresie Zastrzeżonym Emitent ani żaden z jego podmiotów powiązanych nie będzie zabiegać lub nakłaniać do zmiany pracy osób zatrudnionych w dniu zawarcia Umowy przez InPost Express ("Zakaz Konkurencji"). Na zabezpieczenie zobowiązań Emitenta wynikających z Zakazu Konkurencji Umowa zawiera postanowienia o karach umownych, zgodnie z którymi w przypadku naruszenia Zakazu Konkurencji Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% Ceny Sprzedaży za każde naruszenie. Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wartość szkody przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu.

Umowa nie zawiera innych postanowień, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 a) ustawy o ofercie oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-01 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki