REKLAMA

INSTALKRK: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2021-12-17 14:54
publikacja
2021-12-17 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-17
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 17.12.2021 roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o następującej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), (dalej „Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej „Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.
1. Zmniejszenie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji zawartej w dniu 15 grudnia 2021r.
2. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 632.225 (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji, co stanowiło 8,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 632.225 (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,42% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Po rozliczeniu transakcji Fundusz nie posiadał akcji spółki, a jego udział w kapitale zakładowym spółki oraz udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 0,00%.
4. Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.
5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusz uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.
7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 0,00 (słownie: zero), co stanowi 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-17 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2021-12-17 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki