REKLAMA

INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce

2022-08-18 11:39
publikacja
2022-08-18 11:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-18
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 18.08.2022 roku otrzymał od JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zawiadomienie o następującej treści:

„JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514007, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) i art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j. z dn. 17.09.2021r., „Ustawa”) zawiadamia o nabyciu w dniu:
- 12.08.2022r. 302.489 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna („Spółka”) o numerze ISIN: PLINSTK00013,
- 16.08.2022r. 1.022 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna („Spółka”) o numerze ISIN: PLINSTK00013,
- 17.08.2022r. 564 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna („Spółka”) o numerze ISIN: PLINSTK00013,
które spowodowały zmianę dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce Instal Kraków S.A.

W związku z powyższym zawiadamiamy:
1/ Przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 1.771.809 sztuki akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna, co stanowiło 24,32% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz 15,19% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2/ Po zawarciu wyżej wymienionych transakcji JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. posiada
bezpośrednio na dzień 17.08.2022r. następującą liczbę akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna
oraz liczbę głosów z tych akcji:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach
JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. 2 075 884 28,49% 2 075 884 17,79%

3/ Podmioty zależne od JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. oraz podmiot dominujący JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. – Pan Zbigniew Juroszek - nie posiadają bezpośrednio akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna.
4/ Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy
5/ Brak instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1) i 2) Ustawy."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-18 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2022-08-18 Renata Motyka Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki