REKLAMA

INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy

2021-12-06 15:35
publikacja
2021-12-06 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 06.12.2021 roku otrzymała od PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający") podpisaną umowę o wykonanie Prac Projektowych, Robót, w tym Robót budowlano-montażowych, Dostaw i Usług niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania przedsięwzięcia pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków” (dalej: "Umowa").
Wartość Umowy wynosi 78,4 mln zł netto + VAT (96,4 mln zł brutto). Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych specjalistycznych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu składania ofert. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Termin zakończenia realizacji inwestycji został określony na 21 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Spółce kary umowne m.in. za: zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Kluczowych Kamieni Milowych (0,05% wartości Umowy netto za każdy dzień zwłoki), zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie Przejęcia do eksploatacji (4 tys. zł za każdy dzień zwłoki), niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych w wysokości zgodnej z Taryfikatorem Kar, przy czym łączna suma kar z tego tytułu nie może być wyższa niż 20% wartości Umowy netto.
Zamawiający może także naliczyć karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki w wysokości 20% wartości Umowy netto.
Łączna suma kar umownych z wszystkich tytułów nie może być wyższa niż 25% wartości Umowy netto. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-06 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
2021-12-06 Rafał Rajtar Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki