REKLAMA

INSTALKRK: Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w zakresie podziału zysku

2021-05-05 13:01
publikacja
2021-05-05 13:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w zakresie podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 5 maja 2021 roku podjął następującą uchwałę w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie podziału zysku:

1. Postanawia się przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o dokonanie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 r., wynoszącego 20.763.374,48 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy), w ten sposób, że:
1) Kwota 10.928.250 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 1,50 zł/akcję;
2) Kwota 9.835.124,48 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote czterdzieści osiem groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Proponuje się ustalenie dnia prawa do dywidendy na 8 lipca 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2021 roku.

Uzasadnienie:
Proponowany podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, jak i konieczność zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności i jej dalszego rozwoju oraz realizacji celów strategicznych i zabezpieczenia płynności finansowej, w tym także wobec zmieniających się warunków rynkowych i niepewnej sytuacji związanej ze skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa COVID-19. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie niezakłóconego finansowania realizowanych i rozpoczęcia kolejnych inwestycji, w szczególności w segmencie deweloperskim, (zwłaszcza mając na uwadze procedowany projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, skutkujący koniecznością zwiększonego zaangażowania środków własnych) oraz powiększenia posiadanego „banku ziemi” na kolejne lata.

Rekomendacja Zarządu podlega zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
2021-05-05 Rafał Rajtar Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki