4,9600 zł
5,08% 0,2400 zł
INPRO SA (INP)

Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z konsorcjum banków.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z konsorcjum banków.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. („Emitent”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 22 listopada 2019 roku otrzymał informację, iż podmiot zależny – Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. (KRS 0000061417) (zwana dalej „Spółka”) w dniu 22.11.2019 r. podpisała z konsorcjum banków: SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu („SGB”) oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie z siedzibą w Tczewie („BST”), oba banki zwane dalej łącznie „Bankiem”, umowę kredytu obrotowego nr KKK/1900542, na poniższych warunkach:

1. Przedmiot umowy: częściowe finansowanie kosztów zakupu działki gruntu położonej w Gdańsku, przy ul. Leszczynowej.
2. Istotne warunki umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia:
a) Kwota kredytu: do kwoty 10.000.000,00zł.
b) Kwota kredytu opisana w pkt 1 powyżej udzielana jest przez konsorcjum powyżej opisanych Banków w następujących proporcjach:
i. Bank SGB-Bank S.A. w kwocie 6.000.000,00 zł
ii. Bank Spółdzielczy w Tczewie w kwocie 4.000.000,00 zł
a wierzytelności każdego z tych banków z tytułu udzielonego kredytu są odrębne i nie są solidarne.
c) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów: oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M + marża Banku, występuje prowizja za rozpatrzenie wniosku, prowizja przygotowawcza oraz prowizja z tytułu gotowości.
d) Wykorzystanie kredytu: od dnia 22.11.2019 r.
e) Okres transakcji kredytowej: do 31.10 2022 r.
f) Warunki spłaty: w 30 rosnących ratach miesięcznych, płatnych począwszy od 31.05.2019 r.; spłata odsetek w okresach miesięcznych.
3. Warunkiem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i zapłaty prowizji przygotowawczej, będzie między innymi: złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) k.p.c. sporządzonego w formie aktu notarialnego na rzecz SGB do kwoty 12.000.000 zł, złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) k.p.c. sporządzonego w formie aktu notarialnego na rzecz BST do kwoty 8.000.000 zł; przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Gminy o zagospodarowaniu i przeznaczeniu kredytowanego terenu; przedłożenie w Banku dokumentu potwierdzającego, że Kredytobiorca wygrał nieograniczony przetarg na zakup działki; udokumentowanie zapłaty za grunt w wysokości 30%, podpisanie oświadczenia o ubezpieczeniu pomostowym.
4. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:
a) Hipoteka umowna na zasadzie równego pierwszeństwa hipotek: do kwoty 12.000.000 zł na rzecz SGB, do kwoty 8.000.000 zł na rzecz BST na nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Leszczynowej, które to hipoteki zostaną ustanowione na księdze wieczystej, która zostanie wydzielona z KW nr GD1G/00236219/4 - w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej oraz należności ubocznych: prowizji bankowych, odsetek oraz kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych.
b) Dwa weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową – po jednym wekslu dla każdego z banków wchodzących w skład konsorcjum banków.
c) Oświadczenie PB DOMESTA Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) k.p.c.: do kwoty 12.000.000 PLN na rzecz SGB-Banku SA oraz do kwoty 8.000.000 zł na rzecz BST, sporządzone w formie aktu notarialnego.
d) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w BST na rzecz BST.
e) Cesja wierzytelności z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w BST na rzecz SGB.
f) Ubezpieczenie pomostowe Concordia Polska TUW na kwotę kredytu do czasu prawomocnego ustanowienia ww. hipotek.
5. Dodatkowe warunki: przedstawienie w terminie 14 dni od daty uruchomienia kredytu wniosku o wpis hipoteki stanowiącej prawne zabezpieczenia spłaty; obowiązek powiadomienia Banku o zaciągnięciu zobowiązania o charakterze kredytowym np. kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych; obowiązek uzyskania zgody Banku na ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia (w tym ustanowienia hipoteki) na nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty. Obowiązek przeprowadzania przez rachunki w BST rocznych obrotów w wysokości min. 5.000.000 zł.
6. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki od niespłaconej kwoty za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia dokonania spłaty, według stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych.
7. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10 % wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z SGB - Bankiem S.A. oraz z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 25.600.000 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2019-11-22 Elżbieta Marks Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.