10,8700 zł
0,00% 0,0000 zł
InPost S.A. (IPT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
SSF_za_I_polrocze_2016_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_H1_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_Inpost_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
InPost_raport_SSF_HY2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
InPost_raport_JSF_HY2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR I MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-09-30
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPOST S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
+48 12 61 99 820 +48 12 61 99 821
(telefon) (fax)
biuro@InPost.pl www.inpost.pl
(e-mail) (www)
6793087624 122726260
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
WYBRANE DANE FINANSOWE dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ
I. Przychody netto ze sprzedaży 237 905 269 812 54 310 65 265
II. Zysk/ strata netto na działalności operacyjnej (100 104) 12 708 (22 852) 3074
III. Zysk/ strata netto przed opodatkowaniem (102 250) 11 641 (23 342) 2 816
IV. Zysk/ strata netto (96 051) 9 542 (21 927) 2 308
V. Przepływy z działalności operacyjnej (152) 68 118 (35) 16 477
VI. Przepływy z działalności inwestycyjnej (4 007) (7 094) (915) (1 716)
VII. Przepływy z działalności finansowej 4 793 (55 025) 1 094 (13 310)
VIII. Aktywa razem (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 198 850 270 971 44 933 63 586
IX. Zobowiązania długoterminowe (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 13 097 10 458 2 959 2 454
X. Zobowiązania krótkoterminowe (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 152 074 130 783 34 363 30 689
XI. Kapitał własny (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 33 679 129 730 7 610 30 442
XII. Kapitał zakładowy (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 11 558 11 558 2 612 2 712
XIII. Liczba akcji w okresie 11 588 000 11 588 000 11 588 000 11 588 000
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (8,31) 0,83 (1,90) 0,20
WYBRANE DANE FINANSOWE dotyczące SPÓŁKI INPOST S.A.
XV. Przychody netto ze sprzedaży 231 379 259 349 52 820 62 734
XVI. Zysk/ strata netto na działalności operacyjnej (44 196) 15 667 (10 089) 3 790
XVII. Zysk/ strata netto przed opodatkowaniem (104 382) 15 511 (23 829) 3 752
XVIII. Zysk/ strata netto (96 628) 12 668 (22 059) 3 064
XIX. Przepływy z działalności operacyjnej 11 884 45 148 2 713 10 921
XX. Przepływy z działalności inwestycyjnej ( 4 375) 747 (999) 181
XXI. Przepływy z działalności finansowej (3 775) (35 227) (862) (8 521)
XXII. Aktywa razem (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 199 774 279 295 45 142 65 539
XXIII. Zobowiązania długoterminowe (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 12 961 10 373 2929 2434
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 144 564 130 045 32 666 30 516
XXV. Kapitał własny (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 42 249 138 877 9 547 32 589
XXVI. Kapitał zakładowy (odpowiednio na 30.06.2016 i 31.12.2015) 11 558 11 558 2612 2 712
XXVII. Liczba akcji w okresie 11 558 000 11 558 000 11 558 000 11 558 000
XXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (8,36) 1,11 (1,91) 0,27


Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów
pieniężnych obliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca, który za okres:od 01
stycznia do 30 czerwca 2016 roku wyniósł: 1 EUR = 4,3805 PLNod
01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wyniósł: 1 EUR = 4,1341 PLN.Pozycje
ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2016 roku, który wyniósł:
1EUR = 4,4255 PLN i na 31.12.2015 roku, który wyniósł: 1EUR = 4,2615 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF_za I półrocze 2016 roku.pdfSSF_za I półrocze 2016 roku.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2016 roku
Grupy Kapitałowej InPost
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_H1_2016.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_H1_2016.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InPost za I półrocze 2016 roku
JSF_Inpost SA.pdfJSF_Inpost SA.pdf Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2016 roku
Spółki InPost S.A.
InPost_raport_SSF_HY2016.pdfInPost_raport_SSF_HY2016.pdf Raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania finansowego Grupy Inpost
InPost_raport_JSF_HY2016.pdfInPost_raport_JSF_HY2016.pdf Raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania finansowego spółki Inpost S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-30 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
2016-09-30 Sebastian Anioł Wiceprezes Zarządu
2016-09-30 Małgorzata Szcześniak Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~asdasdsa

kierunek dno

! Odpowiedz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.