INNO GENE S.A.: Wniosek akcjonariusza o wprowadzenie sprawy do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

2020-05-16 09:48
publikacja
2020-05-16 09:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
proponowane_zmiany_na_WZA_1.06.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-16
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o wprowadzenie sprawy do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd INNO-GENE S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu 15 maja 2020 roku, od akcjonariusza Pana Jacka Wojciechowicza posiadającego 2.444.505 akcji Spółki stanowiących 42,88 % kapitału zakładowego, wniosku o uzupełnienie uchwał zawartych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 czerwca 2020 r. Proponowane zmiany uchwał zawarte we wniosku akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1 – proponowane zmiany uchwał zawarte we wniosku akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad dotyczące wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 800.000 zł, oraz ustanowienie programu motywacyjnego

Podstawa prawna:

1. § 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
2. art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 , poz. 623 tekst jednolity z późn. zmianami)
Załączniki
Plik Opis
proponowane zmiany na WZA 1.06.pdfproponowane zmiany na WZA 1.06.pdf proponowane zmiany na NWZA w dniu 1.06.2020r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-16 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki