REKLAMA

INGBSK: Zmiany dotyczące projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

2020-03-27 18:26
publikacja
2020-03-27 18:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB18_2020_Sprawozdanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB18_2020_Projekt.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR18_2020_Report.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR18_2020_Draft.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Zmiany dotyczące projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z 27 marca 2020 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku przyjęła dzisiaj sprawozdanie z oceny zmienionego wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, z rekomendacją dla Walnego Zgromadzenia dotyczącą podjęcia uchwały zgodnej z tym wnioskiem. Jednocześnie Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię w sprawie zmienionego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, a także wycofania projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok.

Wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej, a także zmieniony projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Komplet projektów uchwał Walnego Zgromadzenia uwzględniający powyższe zmiany zostanie ponadto opublikowany na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB18_2020_Sprawozdanie.pdfRB18_2020_Sprawozdanie.pdf Sprawozdanie
RB18_2020_Projekt.pdfRB18_2020_Projekt.pdf Projekt
CR18_2020_Report.pdfCR18_2020_Report.pdf Report
CR18_2020_Draft.pdfCR18_2020_Draft.pdf Draft

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-03-27 report no. 18/2020: Amendments to draft resolutions and
documents to be discussed by the General Meeting.


Further to current report no. 16/2020 of 27 March 2020, the Management
Board of ING Bank Śląski S.A. (Bank) communicate that the Bank
Supervisory Board has adopted today the report from the assessment of
the changed Management Board motion on distribution of 2019 net profit
of the Bank and past-year loss coverage along with the recommendation
for the General Meeting regarding the adoption of the resolution
compliant therewith. At the same time, the Supervisory Board endorsed
the amended draft General Meeting resolution on distribution of 2019 net
profit of the Bank and past-year loss coverage, and also the withdrawal
of the draft resolution on 2019 dividend payout.


The above-referred report of the Supervisory Board, and also the amended
draft General Meeting resolution on distribution of 2019 net profit of
the Bank and past-year loss coverage are enclosed herewith.


The set of draft General Meeting resolutions providing for the above
amendments will be also published on the Bank’s website:
https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.


Legal grounds: Article 19.12) of the Minister for Finance Regulation of
29 March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-member state (Journal of Laws No. item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki