198,4000 zł
-1,29% -2,6000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu Pani Joannie Erdman stanowiska Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialnej za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku (Pion CRO), pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Uchwała wejdzie w życie z dniem wyrażenia powyższej zgody, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Pani Joanna Erdman spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec ING Banku Śląskiego S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej lub członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu życiorys Pani Joanny Erdman Wiceprezes Zarządu Banku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

JOANNA ERDMAN

Wykształcenie

1995 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Finanse i Statystyka

Doświadczenie zawodowe

04.2013 r. – nadal
ING Bank Śląski S.A. Wiceprezes Zarządu

2010 r. – 2013 r.
ING Bank Śląski S.A. Pion Klientów Strategicznych Dyrektor Banku

2007 r. – 2010 r.
ING Bank Śląski S.A. Pion Klientów Strategicznych Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych

2001 r. – 2007 r.
ING Bank Śląski S.A. Pion Bankowości Korporacyjnej obszar Klientów Strategicznych
Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych

1996 r. – 2001 r.
ING Bank N.V. Bankowość Korporacyjna Officer, Senior Officer

1995 r. – 1996 r.
Bank Pekao S.A. Dział Marketingu, Inspektor

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2019-12-23 report no. 32/2019: Change to the Management Board at ING
Bank Śląski S.A.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (the Bank) hereby give
notice that on 23 December 2019 the Supervisory Board passed a
resolution on entrusting Ms Joanna Erdman with the position of the
Vice-President of the Bank Management Board responsible for supervision
over of the risk material to Bank business (the CRO Division), provided
the required approval of the Polish Financial Supervision Authority is
obtained. The resolution will be effective as of the said approval date,
however not before 1 April 2020.


Ms Joanna Erdman complies with all the requirements set out in the
provisions of Article 22aa of the Polish Banking Law Act of 29 August
1997. She does not conduct any business activity that is competitive
with the business of ING Bank Śląski S.A. She is not a partner to a
competitive partnership under civil law, a partnership or a company or a
member of a body of a competitive corporate entity either. She is not
listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under the
National Court Register Act of 20 August 1997.


The résumé of Ms Joanna Erdman, Vice-President of the Bank Management
Board, has been enclosed herewith.


Legal grounds: §5.5) and §10 of the Minister of Finance Regulation of 29
March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-Member State (Journal of Laws, item 757).


JOANNA ERDMAN


Education


1995 Warsaw School of Economics: Finance and Statistics


Professional experience


04.2013 – presentING Bank Śląski S.A. Vice-President of the
Management Board


2010 – 2013ING Bank Śląski S.A. Strategic Clients Division
Bank Executive Director


2007 – 2010ING Bank Śląski S.A. Strategic Clients Division
Strategic Clients Department Director


2001 – 2007ING Bank Śląski S.A. Wholesale Banking Division –
Strategic Clients Area Strategic Clients Centre Director


1996 – 2001ING Bank N.V. Corporate Banking Officer, Senior
Officer


1995 – 1996Bank Pekao S.A. Marketing Department, Officer


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.