REKLAMA

INGBSK: Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

2022-05-17 12:31
publikacja
2022-05-17 12:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB19_2022_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR19_2022_Enclosure.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 17 maja 2022 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 16 maja 2022 roku obejmujące m.in. rejestrację zmian w Statucie Banku uchwalonych uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 kwietnia 2022 roku. Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 15/2022 z 7 kwietnia 2022 roku, w części odnoszącej się do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarejestrowane zmiany Statutu zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB19_2022_Załącznik.pdfRB19_2022_Załącznik.pdf Załącznik
CR19_2022_Enclosure.pdfCR19_2022_Enclosure.pdf Enclosure

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2022-05-17 Report No. 19/2022: Registration of amendments to the Charter
of ING Bank Śląski S.A.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice
that on 17 May 2022 the Bank received the decision of the District Court
for Katowice-Wschód in Katowice, 8th Commercial Division of the National
Court Register of 16 May 2022 concerning, among other things,
registration of amendments to the Bank Charter as passed under
Resolution No. 26 of the Ordinary General Meeting on 7 April 2022. The
notice of the adopted resolution was published in current report no.
15/2022 of 7 April 2022, in the part pertaining to Resolution No. 26 of
the Ordinary General Meeting. The registered amendments to the Charter
are attached hereto.


Legal grounds: Article 5.1 and Article 6 of the Minister for Finance
Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided
by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state (Journal of Laws No.
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-17 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki