REKLAMA

INGBSK: Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

2021-05-25 14:07
publikacja
2021-05-25 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB13_2021_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR13_2021_Enclosure.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 25 maja 2021 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 19 maja 2021 roku obejmujące m.in. rejestrację zmian w Statucie Banku uchwalonych uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15 kwietnia 2021 roku.

Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 9/2021 z 15 kwietnia 2021 roku, w części odnoszącej się do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarejestrowane zmiany Statutu zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB13_2021_Załącznik.pdfRB13_2021_Załącznik.pdf Załącznik
CR13_2021_Enclosure.pdfCR13_2021_Enclosure.pdf Enclosure

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-05-25 Report No 13/2021: Registration of amendments to the Charter
of ING Bank Śląski S.A.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice
that on 25 May 2021 the Bank received the decision of the District Court
for Katowice-Wschód in Katowice, 8th Commercial Division of the National
Court Register of 19 May 2021 concerning, among other things,
registration of amendments to the Bank Charter as passed under
Resolution No. 26 of the General Meeting on 15 April 2021.


The notice of the adopted resolution was published in current report no.
9/2021 of 15 April 2021, in the part pertaining to Resolution No. 26 of
the Ordinary General Meeting.


The registered amendments to the Charter are attached hereto.


Legal grounds: Article 5.1 and Article 6 of the Minister for Finance
Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided
by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state (Journal of Laws No.
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki