153,8000 zł
-0,77% -1,2000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-29
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 29 stycznia 2020 roku powziął informację o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku uchwalonych Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 5 kwietnia 2018 roku. Rejestracja nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z 24 stycznia 2020 roku, sprostowanego postanowieniem z 29 stycznia 2020 roku.

Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 18/2018 z 5 kwietnia 2018 roku, w części odnoszącej się do Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja obejmuje zmianę w § 8 ust. 2 punkt 7) Statutu, który otrzymuje brzmienie:
„7) wydawanie pieniądza elektronicznego,”.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-01-29 Report No. 1/2020: Registration of amendments to the Charter
of ING Bank Śląski S.A.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (Bank) hereby communicate
that on 29 January 2020 they were notified on registration of amendments
to the Bank Charter passed by Resolution No. 27 of the Ordinary General
Meeting of 5 April 2018. The registration took place pursuant to the
decision of the District Court for Katowice-Wschód, Commercial Division
No. 8 of the National Court Register of 24 January 2020 and rectified by
the decision of 29 January 2020.


The notice of resolution adoption was published in current report no.
18/2018 of 5 April 2018, in the part pertaining to Resolution No. 27 of
the Ordinary General Meeting.


The registration covers an amendment to Article 8.2.7) of the Bank
Charter, which shall be worded:


“7) issuing electronic money,”.


Legal grounds: Article 5.1 and Article 6 of the Minister for Finance
Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided
by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state (Journal of Laws No.
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-29 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.