REKLAMA

INGBSK: Uchwały ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.

2021-04-15 18:14
publikacja
2021-04-15 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB09_2021_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR09_2021_Enclosure.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Uchwały ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) zwołane na 15 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania przez ZWZ zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 7/2021 z 19 marca 2021 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://www.ing.pl, w sekcjach: „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2021” oraz „Relacje inwestorskie / Wyniki finansowe / Wyniki roczne 2020”. Treść tych dokumentów nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB09_2021_Załącznik.pdfRB09_2021_Załącznik.pdf Załącznik
CR09_2021_Enclosure.pdfCR09_2021_Enclosure.pdf Enclosure

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-04-15 Report No. 9/2021: Resolutions of the ING Bank Śląski S.A.
OGM.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“the Bank”) give public
notice of the content of the resolutions passed by the Ordinary General
Meeting (“OGM”), of the Bank convoked on 15 April 2021.


At the same time, the Bank Management Board communicate that the
documents voted on at the OGM were published in current report no.
7/2021 of 19 March 2021 and on the website: http://www.ing.pl, in
sections: ”Investor Relations / General Meetings / General Meeting 2021”
and ”Investor Relations / Financial results / 2020 results”. The content
of the said documents has not been altered.


Legal grounds: Article 19.1.6) of the Minister for Finance Regulation of
29 March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki