REKLAMA

INGBSK: Projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

2021-11-22 16:43
publikacja
2021-11-22 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB26_2021_Zalacznik1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB26_2021_Zalacznik2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR26_2021_Enclosure1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR26_2021_Enclosure2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 21/2021 z 22 października 2021 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 29 listopada 2021 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V., strategiczny akcjonariusz Banku, zgłosił w ramach punktu 5 ppkt. c) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.:

- Pani Dorota Dobija,
- Pani Monika Marcinkowska,
- Pan Stephen Creese.

Zgodnie z informacją zgłaszającego, Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Ponadto, Pani Dorota Dobija oraz Pani Monika Marcinkowska spełniają określone w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego Rady Nadzorczej Banku. Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi przewidziane dla członków Komitetu Audytu (określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

Jednocześnie, biorąc pod uwagę długotrwałą nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Antoniego F. Reczka uniemożliwiającą jego aktywny udział w pracach Rady, akcjonariusz ING Bank N.V. przedłożył projekt uchwały o jego odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, a także życiorysy zawodowe Kandydatów zostały załączone do niniejszego raportu.

Po dokonaniu oceny adekwatności Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza, stosowna rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB26_2021_Zalacznik1.pdfRB26_2021_Zalacznik1.pdf Załącznik 1
RB26_2021_Zalacznik2.pdfRB26_2021_Zalacznik2.pdf Załącznik 2
CR26_2021_Enclosure1.pdfCR26_2021_Enclosure1.pdf Enclosure 1
CR26_2021_Enclosure2.pdfCR26_2021_Enclosure2.pdf Enclosure 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-11-22 Report No. 26/2021: Draft resolutions on the changes on the
Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.


Referring to the agenda of the Extraordinary General Meeting of ING Bank
Śląski S.A. convened for 29 November 2021, which was presented in
current report no. 21/2021 of 22 October 2021, the Management Board of
ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that ING Bank N.V., the
strategic shareholder of the Bank, has put forward today the following
candidates for members of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, in
regard to item 5(c) of the agenda of the Extraordinary General Meeting
of the Bank:


- Ms Dorota Dobija,- Ms Monika Marcinkowska,- Mr Stephen Creese.


As per the information provided by the proposer, the Candidates have the
educational background, qualifications and professional experience that
allow them to assume the function of the Supervisory Board Member.
Furthermore, Ms Dorota Dobija and Ms Monika Marcinkowska satisfy the
criteria set out in the Bank Supervisory Board Bylaw required of
independent members of the Bank Supervisory Board. All proposed
candidates satisfy the requirements for members of the Audit Committee
(set out in the Act of 11 May 2017 on Auditors, Audit Firms and Public
Supervision).


At the same time, considering long term absence of the Chairperson of
the Supervisory Board – Mr Antoni F. Reczek preventing him from active
participation in the works of the Supervisory Board, ING Bank N.V.
enclosed the draft resolution on recalling him from the composition of
the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.


The draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of ING Bank
Śląski S.A. on the changes on the Supervisory Board as well as the
professional résumés of the Candidates have been attached hereto.


After the suitability assessment of the Candidates for the Supervisory
Board put forward by the shareholder, a relevant recommendation of the
Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of ING
Bank Śląski S.A. will be published on the Bank’s website at the address:
https://en.ingbank.pl/company-profile/investor-relations/general-meeting.


Legal grounds: Articles 19.1.4 of the Minister for Finance Regulation of
29 March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Jak zyskać kartę bez opłat i 300 zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki