INGBSK: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.

2020-05-15 13:53
publikacja
2020-05-15 13:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB28_2020_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR28_2020_Enclosure.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 15 maja 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Michała Mrożka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku od 1 lipca 2020 roku.

W załączeniu życiorys nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Banku.

Pan Michał Mrożek spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec ING Banku Śląskiego S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej lub członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB28_2020_Załącznik.pdfRB28_2020_Załącznik.pdf Załącznik
CR28_2020_Enclosure.pdfCR28_2020_Enclosure.pdf Enclosure

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-05-15 report no. 28/2020: Appointment of a Vice-President of the
Bank Management Board.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on
15 May 2020 the Supervisory Board appointed Mr Michał Mrożek as the
Vice-President of the Bank Management Board, effective as of 1 July 2020.


The curriculum vitae of the newly appointed Vice-President of the Bank
Management Board is enclosed herewith.


Mr Michał Mrożek complies with all the requirements set out in the
provisions of Article 22aa of the Polish Banking Law Act of 29 August
1997. He does not conduct any business activity that is competitive with
the business of ING Bank Śląski S.A. He is not a partner to a
competitive partnership under civil law, a partnership or a company or a
member of a body of a competitive corporate entity either. He is not
listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under the
National Court Register Act of 20 August 1997.


Legal grounds: §5.5) and §10 of the Minister of Finance Regulation of 29
March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-Member State (Journal of Laws, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki