194,6000 zł
0,10% 0,2000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB12_CV_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR12_CV_en.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB12_Uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR12_Resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-20
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 9/2019 z 1 marca 2019 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 29 marca 2019 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V., strategiczny akcjonariusz Banku, zgłosił w ramach punktu 7 ppkt. 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.:

- Pan Aleksander Galos,
- Pan Ad Kas,
- Pani Małgorzata Kołakowska,
- Pan Aleksander Kutela,
- Pan Antoni F. Reczek,
- Pan Michał Szczurek,
- Pan Norman Tambach.

Kandydaci pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Zgodnie z informacją zgłaszającego, Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, a także życiorysy zawodowe Kandydatów zostały załączone do niniejszego raportu.

Po dokonaniu oceny adekwatności Kandydatów, stosowna rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB12_CV_pl.pdfRB12_CV_pl.pdf CV PL
CR12_CV_en.pdfCR12_CV_en.pdf CV EN
RB12_Uchwały.pdfRB12_Uchwały.pdf Projekty Uchwał
CR12_Resolutions.pdfCR12_Resolutions.pdf Draft Resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2019-03-20 Report No. 12/2019: The candidates for the Supervisory Board
of ING Bank Śląski S.A.


Referring to the agenda of the Ordinary General Meeting of ING Bank
Śląski S.A. convened for 29 March 2019, which was presented in current
report no. 9/2019 of 1 March 2019, the Management Board of ING Bank
Śląski S.A. hereby give notice that ING Bank N.V., the strategic
shareholder of the Bank, has put forward today the following candidates
for members of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, in regard to
item 7(10) of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Bank:


- Mr Aleksander Galos,- Mr Ad Kas,- Ms Małgorzata Kołakowska,-
Mr Aleksander Kutela,- Mr Antoni F. Reczek,- Mr Michał Szczurek,
and- Mr Norman Tambach.


Candidates are the Supervisory Board Members during the present term of
office.


As per the information provided by the proposer, the Candidates have the
educational background, qualifications and professional experience that
allow them to assume the function of the Supervisory Board Member.


The draft resolutions of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski
S.A. on the change on the Supervisory Board as well as the professional
résumés of the Candidates have been attached hereto.


After the suitability assessment of the Candidates, a relevant
recommendation of the Remuneration and Nomination Committee of the
Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. will be published on the
Bank’s website at the address:
https://en.ingbank.pl/company-profile/investor-relations/general-meeting.


Legal grounds: Articles 19.1.4 of the Minister for Finance Regulation of
29 March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-20 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.