REKLAMA

INGBSK: Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

2020-03-27 17:21
publikacja
2020-03-27 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-27
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje o wstępnych szacunkach dotyczących wpływu na działalność operacyjną, biznesową oraz finansową Grupy Kapitałowej Banku negatywnych efektów związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19 oraz działań podjętych przez instytucje publiczne, w szczególności przez polski rząd oraz Radę Polityki Pieniężnej, aby ten negatywny wpływ łagodzić.

Wpływ na działalność operacyjną.
Bank oraz jego spółki zależne zachowują ciągłość operacyjną, a wszystkie kluczowe procesy odbywają się bez zakłóceń. W związku z wprowadzeniem ograniczeń w działaniu galerii handlowych oraz zamknięciem szkół i przedszkoli, 26 marca 2020 roku 37 placówek (z 316 ogółem) było zamkniętych. Pozostałe oddziały były otwarte w zmniejszonym wymiarze godzinowym. 70% pracowników, poza tymi pracującymi w oddziałach, wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny pracując z domu.

Wpływ na działalność biznesową.
Bank oraz jego spółki zależne aktywnie zachęcają swoich klientów do korzystania z aplikacji mobilnych i bankowości internetowej, czyli z Mojego ING w przypadku klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz ING Business w przypadku firm, samorządów i korporacji. Ponadto, aby złagodzić sytuację części klientów (z segmentu klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz firm) dotkniętych negatywnie przez epidemię koronawirusa, Bank umożliwił zawieszenie spłat rat kredytów, leasingu i factoringu do 6 miesięcy, jednocześnie wydłużając o ten okres czas trwania umowy (tzw. wakacje kredytowe). Klienci będą mogli skorzystać z jednej z dwóch opcji:
1. zawieszeniu podlegać będzie tylko spłata kapitału, klient nadal będzie płacił odsetki, albo
2. zawieszeniu podlegać będzie cała rata kapitałowo-odsetkowa, przy czym odsetki będą naliczane i odnoszone bezpośrednio w saldo zadłużenia pozostające do spłaty.
Wakacje kredytowe nie dotyczą klientów obsługiwanych w Pionie Wholesale Banking, gdzie przypadki wymagające ewentualnego wsparcia będą rozpatrywane indywidualnie.
Zarząd Banku zauważa postępującą zmianę w strukturze oszczędności klientów detalicznych, polegającą na przesunięciu środków z produktów pozabilansowych na produkty bilansowe oraz oczekuje mniejszej aktywności klientów, w tym niższej sprzedaży produktów finansowych.
Zarząd Banku analizuje na bieżąco obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu przede wszystkim ochronę interesów obecnych klientów Banku oraz własnego przedsiębiorstwa. Zarząd Banku planuje w aktywny sposób dostosowywać swoje polityki i procedury do panujących warunków gospodarczych.

Wpływ na działalność finansową.
Bank oraz jego spółki zależne zachowują dobrą i stabilną sytuację płynnościową i kapitałową.
Zarząd Banku zwraca uwagę na obniżenie poziomu bufora ryzyka systemowego z 3% do 0%, co od 19 marca efektywnie obniża minimalny wymóg kapitałowy dla Banku i dla Grupy do poziomu 9,0% dla współczynnika Tier 1 oraz do poziomu 11,0% dla łącznego współczynnika kapitałowego. Na koniec 2019 roku, skonsolidowany współczynnik Tier 1 wynosił 14,4%, podczas gdy skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy 16,9%.
Zarząd Banku szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca 2020 roku związane ze zmianą stóp procentowych (w tym obniżenie stopy referencyjnej z 1,5% do 1,0% od 18 marca, obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5% oraz podwyższanie oprocentowania rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 1,0% od 30 kwietnia) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku za 2020 rok w przedziale 50-80 mln zł. Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. Te szacunki i założenia mogą podlegać zmianom.
W opinii Zarządu Banku, w chwili obecnej nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie negatywnego wpływu pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce wynikającego z epidemii koronawirusa, zmienności na rynkach finansowych (w tym walutowym) oraz zmian w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym zaoferowania klientom możliwości zawieszenia rat kredytowych) na przyszłe wyniki finansowe, w szczególności na poziom kosztów ryzyka.

Zarząd Banku przedstawi zaktualizowaną informację dotyczącą wpływu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku i jego spółek zależnych w raporcie finansowym za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-03-27 report nr 17/2020: Update on impact of the coronavirus
epidemic on the operations of ING Bank Śląski S.A. Group.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (Bank) hereby communicate
the preliminarily estimated impact of the adverse effects of spread of
coronavirus COVID-19 on the operations, business and financial activity
of the Bank Group and the measures introduced by public institutions,
notably by the Polish government and the Monetary Policy Council, to
alleviate the said adverse impact.


Impact on operations.


The Bank and its subsidiaries maintain business continuity and all key
processes are performed undisrupted. Due to the restrictions introduced
in the operations of shopping malls and closure of schools and
kindergartens, on 26 March 2020, 37 branches (out of 316 in total) were
closed. The other branches were open, but with shorter business hours.
70% of employees, except those working at branches, perform their duties
remotely, working from their homes.


Impact on business.


The Bank and its subsidiaries actively encourage their clients to make
use of mobile applications and online banking, that is Moje ING for
individual clients and entrepreneurs and ING Business for businesses,
local governments and large companies. Further, to alleviate the
situation of some clients (from the segment of individual clients,
enterprises, housing communities and businesses) adversely affected by
the coronavirus epidemic, the Bank enabled suspension of repayment of
instalments under loans, leasing and factoring up to 6 months, while
extending the term of their credit agreements by that period (the
so-called credit holidays). Clients will be able to use one of the two
options:


1. suspension of principal instalment only and the client will continue
to pay interest or2. suspension of the entire principal and interest
instalment with interest being accrued and moved directly to the
outstanding debt balance.


Credit holidays do not apply to the clients served by the Wholesale
Banking Division, where all potential support requests will be reviewed
case by case.


The Bank Management Board notice a progressive change to the structure
of retail clients’ savings, being a shift of funds from off-balance
sheet products to balance sheet ones, and expect reduced clients’
activity, including lower sale of financial products.


The Bank Management Board is analysing the current economic situation
and taking the decisions protecting the interests of its customers and
own enterprise. The Bank Management Board is going to actively adjust
its policies and procedures to the current economic conditions.


Impact on financial activity.


The Bank and its subsidiaries maintain sound and stable liquidity and
capital position.


The Bank Management Board would like to draw your attention to the
reduction of the systemic risk buffer from 3% to 0%, the operation which
as of 19 March effectively reduces the minimum capital requirement for
the Bank and for the Group to 9.0% of Tier 1 and 11.0% for the total
capital ratio. As at 2019 yearend, the consolidated Tier 1 was 14.4%,
while the consolidated total capital ratio was 16.9%.


The Bank Management Board estimate that the Monetary Policy Council’s
decisions of 17 March pertaining to the change to the interest rates
(including reference rate cut from 1.5% to 1.0% as of 18 March,
mandatory reserve rate reduction from 3.5% to 0.5% and the increase in
the mandatory reserve interest from 0.5% to 1.0% as of 30 April) will
have a negative impact of PLN 50-80 million on the interest result of
the Bank Group in 2020. The actual impact will depend on the
profitability curve and delivery of business assumptions. Both the
estimates and assumptions may change.


The Bank Management Board are of the opinion that for the time being one
cannot really estimate the adverse impact of the coronavirus
epidemic-driven Polish economy deterioration, volatility in the
financial markets (the FX market included) or changes in the credit risk
management process (including offering clients an option to suspend
credit instalments) on the future financial results, and the risk costs
in particular.


The Bank Management Board will present the update on the impact of the
spread of the coronavirus COVID-19 on the operations of the Bank and its
subsidiaries in the financial report for Q1 2020.


Legal grounds: Article 17. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki