REKLAMA

INGBSK: Decyzja Zarządu Banku w sprawie zmiany propozycji podziału zysku za 2019 rok.

2020-03-27 16:45
publikacja
2020-03-27 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB16_2020_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR16_2020_Enclosure.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Decyzja Zarządu Banku w sprawie zmiany propozycji podziału zysku za 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2020 z 5 marca 2020 roku oraz 10/2020 z 6 marca 2020 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 marca 2020 roku otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w kwestii wypłaty przez banki dywidendy. W tym piśmie, KNF wyraża oczekiwania, że – niezależnie od wszystkich podjętych już decyzji - banki zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku, w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Banku podjął dzisiaj decyzję o zmianie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2019 rok oraz projektu uchwały przedłożonej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie podziału zysku za 2019 rok w ten sposób, że kwota uprzednio przeznaczona na dywidendę, czyli 494.380.000,00 zł, zostanie pozostawiona jako niepodzielona. W konsekwencji powyższego, Zarząd Banku podjął też decyzję o wycofaniu projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy.

Zmieniony wniosek Zarządu Banku dotyczący podziału zysku za 2019 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wniosek wraz ze zmianami dotyczącymi projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do oceny przez Radę Nadzorczą. Zmieniony projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowany przez Bank po uzyskaniu stanowiska Rady.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).
Załączniki
Plik Opis
RB16_2020_Załacznik.pdfRB16_2020_Załacznik.pdf Załącznik
CR16_2020_Enclosure.pdfCR16_2020_Enclosure.pdf Enclosure

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-03-27 report no. 16/2020: Bank Management Board decision on
distribution of 2019 profit.


Further to current reports nos. 7/2020 of 5 March 2020 and 10/2020 of 6
March 2020, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. (Bank) hereby
communicate that on 26 March 2020 they have received a letter from the
Polish Financial Supervision Authority (PFSA) regarding the dividend
payout by banks. In the letter, the PFSA express their expectation that
– regardless of all the decisions which had already been taken – banks
will retain all the profit generated in the previous years, due to the
announcement of epidemic in the Republic of Poland and possible further
negative economic consequences resulting from the present situation.


Considering the foregoing, the Bank Management Board resolved today to
change the motion on 2019 profit distribution and the draft General
Meeting resolution on distribution of 2019 profit, whereby the amount
earlier earmarked for the dividend, i.e. PLN 494,380,000.00 will be
retained and non-divided. In consequence, the Bank Management Board
resolved to withdraw the draft General Meeting resolution on dividend
payout.


The amended motion of the Bank Management Board on distribution of 2019
net profit and past-year loss coverage is enclosed herewith. The motion
along with the amendments to draft General Meeting resolutions have been
submitted for assessment by the Supervisory Board. The Bank will publish
the amended draft General Meeting resolution upon obtainment of the
Supervisory Board’s position thereon.


Legal grounds: Article 17 (1) of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki