REKLAMA

INGBSK: Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

2021-12-03 12:02
publikacja
2021-12-03 12:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych Banku w 2022 roku:

- skonsolidowany raport roczny oraz raport roczny za 2021 rok – 11 marca 2022 roku,
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 6 maja 2022 roku,
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 4 sierpnia 2022 roku,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 3 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2021 roku zostaną przekazane 3 lutego 2022 roku w formie raportu bieżącego.

Dodatkowo Zarząd Banku oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-12-03 Report No 33/2021: Interim reporting dates in 2022.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby make public
the fixed interim reporting dates for the Bank in 2022:


- annual consolidated report and annual report for 2021 - 11 March 2022,-
quarterly consolidated report for Q1 2022 – 6 May 2022,-
semi-annual consolidated report for H1 2022 – 4 August 2022,-
quarterly consolidated report for Q3 2022 – 3 November 2022.


At the same time, the Bank communicates that the selected non-audited
financial data for Q4 2021 will be disclosed on 3 February 2022 as a
current report.


Additionally, the Bank Management Board represent that the quarterly
consolidated reports and the semi-annual consolidated report will
provide for the quarterly standalone financial data and semi-annual
standalone condensed financial statements respectively.


Legal grounds: Article 80.1 of the Minister for Finance Regulation of 29
March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-member state (Journal of Laws No. item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki