REKLAMA

INGBSK: Aktualizacja polityki dywidendowej.

2021-12-15 16:31
publikacja
2021-12-15 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Aktualizacja polityki dywidendowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z 6 marca 2020 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 15 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła aktualizację Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. („Polityka”).

Aktualizacja Polityki wynika przede wszystkim z potrzeby jej dostosowania do wymogów Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) i polega na:
1. dodaniu zakładanego wskaźnika wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku netto Banku,
2. dodaniu otoczenia makroekonomicznego jako przesłanki branej pod uwagę przy ustaleniu dywidendy,
3. dodaniu możliwości wypłaty wyższej dywidendy, np. z zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, pod warunkiem spełnienia warunków do wypłaty, oraz
4. wprowadzeniu odniesienia do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, które zostały przyjęte przez Bank.

Najważniejsze założenia Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A.:
1. ING Bank Śląski S.A. zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50% rocznego zysku netto Banku, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania Bank jest zobowiązany oraz z uwzględnieniem przyjętych do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
2. Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości wyższej niż wynikałoby to ze wskaźnika wskazanego powyżej jest możliwa, gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową Banku (np. z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych) oraz pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów określonych w przepisach prawa i Polityce.
3. Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez Bank:
a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + wymóg połączonego bufora[1],
b. minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg połączonego bufora[1],
c. minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + wymóg połączonego bufora[1].
gdzie przypis [1] oznacza wymóg połączonego bufora obowiązujący w roku, w którym wypłacana jest dywidenda.
4. Decydując o proponowanej kwocie wypłaty dywidendy, Zarząd Banku bierze pod uwagę wymogi nadzorcze przekazywane w ramach oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków, jak również następujące przesłanki:
a. aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
b. założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
c. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
d. konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575/2013,
e. otoczenie makroekonomiczne.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-12-15 Report No. 34/2021: Dividend policy update.


Further to current report no. 9/2020 of 6 March 2020, the Management
Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby communicate that on 15
December 2021 the Bank Supervisory Board have approved the updated ING
Bank Śląski S.A. Dividend Policy (“Policy”).


The Policy has been updated primarily to accommodate for the
requirements of Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”)
Recommendation Z in the following manner:


1. by adding the assumed range of the dividend payout ratio of up to 50%
of the Bank’s net profit,


2. by adding the condition of the macroeconomic landscape taken into
account while determining the dividend,


3. by adding the possibility of paying a higher dividend, e.g. from
previous-years’ undivided profit, provided that the payout terms and
conditions are met, and


4. adding a reference to the Best Practice for GPW Listed Companies 2021
that was adopted by the Bank.


The key assumptions of the ING Bank Śląski S.A. Dividend Policy:


1. ING Bank Śląski S.A. endorses in the foreseeable future a stable
process of dividend payout up to 50% of a yearly net profit of the Bank,
in adherence to the rules of prudent management and any and all
regulatory requirements which the Bank shall comply with and taking into
account the adopted Best Practice for GPW Listed Companies 2021.


2. A proposal to pay a dividend in the amount higher than the dividend
ratio referred to in point 1 is possible when it is justified by the
financial standing of the Bank (e.g. from undivided profit from previous
years) and provided that all other requirements set out in the law and
the Policy are met.


3. The Dividend Policy endorses the option to pay dividend from the
capital surplus over the minimum capital adequacy ratios and over the
minimum capital ratios set for the Bank by the PFSA for dividend payout
purposes:


a. minimum common equity Tier 1 (CET1) at the level of 4.5% + combined
buffer requirement[1],


b. minimum Tier 1 (T1) at the level of 6.0% + combined buffer
requirement[1],


c. minimum total capital ratios (TCR) at the level of 8.0% + combined
buffer requirement[1],


where the footnote [1] means the combined buffer requirement binding in
a year of dividend payment.


4. When deciding on the proposed amount of dividend payout, the Bank
Management Board considers Polish Financial Supervision Authority’s
stance on the banks’ dividend policy, which is subject to official
announcement, as well as the following terms and conditions:


a. the current financial standing of the Bank and the Bank Group,
including limitations in the case of sustaining a financial loss or low
profitability (low ROA/ROE),


b. Bank's and Bank Group’s assumptions of the management strategy and
risk management strategy,


c. limitations under Article 56 of the Act on macroprudential
supervision over the financial system and crisis management in the
financial system of 5 August 2015,


d. the need to adjust profits of the present period or unapproved annual
profits recognised as own funds with foreseeable dividends, according to
Article 26 of the EU Regulation No. 575/2013,


e. macroeconomic environment.


Legal grounds: Article 17.1 of Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 (Market Abuse
Regulation).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-15 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki