REKLAMA

INGBSK: Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A.

2022-04-27 19:20
publikacja
2022-04-27 19:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z 22 listopada 2021 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje, że 27 kwietnia 2022 roku otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board – SRB („SRB”)) oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”). Decyzja ta opiera się na zastosowanej dla Grupy ING strategii przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy (Single Point of Entry – SPE).

BFG, w porozumieniu z SRB, wyznaczył wymóg MREL dla Banku w wysokości 16,24% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko („TREA”) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”) na poziomie indywidualnym. Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogu MREL do 31 grudnia 2023 roku oraz dla obu miar, TREA i TEM, równocześnie. Całość wymogu MREL powinna być spełniona w formie funduszy własnych i zobowiązań spełniających kryteria określone w art. 98 ustawy o BFG, stanowiącym transpozycję art. 45f(2) BRRD2.

Dodatkowo, BFG wskazał, że część MREL odpowiadająca kwocie rekapitalizacji powinna zostać spełniona w formie następujących instrumentów: dodatkowego Tier 1 (AT1), instrumentów kapitału Tier 2 (T2) oraz innych podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych nabytych bezpośrednio bądź pośrednio przez podmiot dominujący. To dodatkowe oczekiwanie BFG odnosi się do docelowego poziomu MREL. W oparciu o metodykę BFG, Zarząd Banku szacuje, że cześć wymogu MREL dotycząca kwoty rekapitalizacji wynosi 8,24% TREA i 2,91% TEM.

Ponadto, BFG wskazał na śródokresowe cele MREL, które w relacji do:
− TREA wynoszą 12,12% od momentu otrzymanie pisma BFG i 14,18% na koniec 2022 roku, oraz
− TEM wynoszą 3,00% od momentu otrzymanie pisma BFG i 4,46% na koniec 2022 roku.

Jednocześnie, BFG wskazał, że instrumenty w kapitale podstawowym Tier I („CET1”) utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2022-04-27 report nr 18/2022: Update of information on the MREL
requirement for ING Bank Śląski S.A.


Further to Current Report No. 25/2021 of 22 November 2021, the
Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) communicate to have
received on 27 April 2022 a letter from the Bank Guarantee Fund (“BGF”)
on the joint decision of resolution bodies; i.e. Single Resolution Board
(“SRB”) and the BGF on the minimum requirement for own funds and
eligible liabilities (“MREL”). The decision was taken following the
Single Point of Entry (SPE) resolution strategy applicable to ING Group.


In liaison with the SRB, the BGF set the MREL for the Bank of 16.24% of
the total risk exposure amount (“TREA”) and 5.91% of the total exposure
measure (“TEM”) on an individual basis. The Bank is required to meet the
MREL by 31 December 2023 and both measures, the TREA and the TEM, at the
same time. The total MREL should be satisfied with own funds and
eligible liabilities under Article 98 of the BGF Act transposing Article
45f(2) of the BRRD2.


Further, the BGF stated that the recapitalisation-equivalent portion of
the MREL should be met with the following instruments: additional Tier 1
(AT1) instruments, Tier 2 (T2) instruments and other subordinated
eligible liabilities bought directly or indirectly by the parent entity.
The additional requirement refers to the target level of the MREL. Based
on the BGF’s methodology, the Bank Management Board estimate the
recapitalisation amount-related portion of the MREL at 8.24% of the TREA
and 2.91% of the TEM.


Furthermore, the BGF set interim MREL goals which for:- the TREA are
12.12% from the moment of receiving the BGF letter and 14.18% as at 2022
yearend, and- the TEM are 3.00% from the moment of receiving the BGF
letter and 4.46% as at 2022 yearend.


At the same time, the Tier 1 capital (“CET1”) instruments kept by the
Bank for the purposes of the combined buffer requirement cannot be
included in the MREL expressed as a percentage of the total risk
exposure amount (TREA).


Legal grounds: Article 17.1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki