REKLAMA

INCUVO S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

2021-06-02 15:51
publikacja
2021-06-02 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uzupelniony_porządek_obrad_ZWZA_Spólki_Incuvo_S.A._.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekt_uchwaly_objętej_wnioskiem_o_rozszerzenie_porz_adku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalający_na_wykonanie_prawa_glosu_przez_p_enomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
INCUVO S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Andrzeja Wychowaniec wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.
14) Wolne wnioski i głosy.
15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku,
- projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik Opis
Uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki Incuvo S.A. .pdfUzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki Incuvo S.A. .pdf uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku,
projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porz adku obrad.pdfprojekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porz adku obrad.pdf projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez p enomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez p enomocnika.pdf formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Andrzej Wychowaniec Prezes Zarządu Andrzej Wychowaniec
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki