0,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
INCANA SA (ICA)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018r

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
ICA_-_ogloszenie_ZWZ_28_06_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ICA_-_projekty_uchwal_ZWZ_28_06_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ICA_-_wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_28_06_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ICA_-_osw_o_liczbie_akcji_ZWZ_28_06_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-30
Skrócona nazwa emitenta
INCANA S.A.
Temat
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018r
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie przy ul. Witosa 10, 59-330 Ścinawa,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311708
(„Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 28
czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn & Bartosz
Masternak s.c., Rynek 7, 50-106 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest
następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru
komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2017,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2017,
c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu
Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje
informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż
na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, to jest do dnia 7 czerwca 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest
by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien
przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (admin@incana.pl).
Adres do korespondencji pocztowej INCANA S.A. ul. Witosa 10, 59-330 Ścinawa, Fax +48
76 843 73 17.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca
2018 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W
przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych
środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 28 czerwca
2018 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres email
Spółki (admin@incana.pl). Adres do korespondencji pocztowej INCANA S.A. ul.
Witosa 10, 59‐330 Ścinawa, Fax +48 76 843 73 17. Spółka niezwłocznie ogłasza
otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W
przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych
środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może
uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru
(składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być
uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres
admin@incana.pl. dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja
ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie
pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez
przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e‐mail Spółki (admin@incana.pl).
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
 dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych
jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów
telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
 zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie
prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te
będą wykonywane.
Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać
dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest
na stronie internetowej Spółki www.incana.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego
pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie
elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 12 czerwca 2018 r. (tzw. record date).
Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na
koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy
dniem ogłoszenia o ZWZ (30 maja 2018 r.) a pierwszym dniem powszednim po record
date (13 czerwca 2018 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów
wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (12 czerwca 2018 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki ( tj. od dnia 25 czerwca 2018 r.. do dnia 27 czerwca
2018 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem : ul. Witosa 10, 59-330 Ścinawa, w godzinach
od 9.00 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e‐mail Spółki: admin@incana.
pl.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie
rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed
rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie
internetowej Spółki www.incana.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo
osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji
związanej z Walnym Zgromadzeniem


Załączniki
Plik Opis
ICA - ogłoszenie ZWZ 28 06 2018.pdfICA - ogłoszenie ZWZ 28 06 2018.pdf
ICA - projekty uchwał ZWZ 28 06 2018.pdfICA - projekty uchwał ZWZ 28 06 2018.pdf
ICA - wzór pełnomocnictwa ZWZ 28 06 2018.pdfICA - wzór pełnomocnictwa ZWZ 28 06 2018.pdf
ICA - ośw o liczbie akcji ZWZ 28 06 2018.pdfICA - ośw o liczbie akcji ZWZ 28 06 2018.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Dariusz Suchy Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.