REKLAMA

IMS S.A.: wyniki finansowe

2019-04-26 17:57
publikacja
2019-04-26 17:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_IMS_'18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu__Grupa_IMS_'18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Grupa_IMS_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania__SSF_Grupa_IMS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_IMS_wybor_audytora_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorzcej_IMS_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Grupa_IMS_'18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 52 695 48 054 12 350 11 321
II. EBIT 12 073 9 890 2 829 2 330
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 16 552 13 457 3 879 3 170
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 9 289 7 857 2 177 1 851
V. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) 29 24 7 6
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 502 9 542 3 399 2 247
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 842) (527) (1 135) (124)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 095) (8 848) (3 772) (2 083)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (6 435) 167 (1 508) 39
X. Na 31.12.2018 Na 31.12.2017 Na 31.12.2018 Na 31.12.2017
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 12 629 10 429 2 937 2 500
XII. Należności krótkoterminowe 15 725 13 161 3 657 3 155
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 641 7 023 149 1 684
XIV. Kapitał własny 18 234 20 735 4 240 4 971
XV. Zobowiązania długoterminowe 13 654 5 958 3 175 1 428
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 16 607 11 133 3 862 2 669


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR
obowiązującego 31.12.2018 r. - 4,3000 PLN/EUR i dane porównawcze na
29.12.2017 r. - 4,1709 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych -
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego, tj. za okres 12 miesięcy zakończonych
31.12.2018 r. - 4,2669 PLN/EUR i dane porównawcze za okres 12 miesięcy
zakończonych 31.12.2017 r. - 4,2447 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy IMS '18.pdfRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy IMS '18.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa IMS za 2018 rok
Sprawozdanie z działalności zarządu Grupa IMS '18.pdfSprawozdanie z działalności zarządu Grupa IMS '18.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa IMS w 2018 roku
Oświadczenia Zarządu Grupa IMS 2018.pdfOświadczenia Zarządu Grupa IMS 2018.pdf Oświadczenia Zarządu
sprawozdanie z badania SSF Grupa IMS.pdfsprawozdanie z badania SSF Grupa IMS.pdf Sprawozdanie z badania Grupa IMS za 2018 rok
Informacja Zarządu IMS wybór audytora 2018.pdfInformacja Zarządu IMS wybór audytora 2018.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorzcej IMS 2018.pdfOświadczenie Rady Nadzorzcej IMS 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IMS
Ocena Rady Nadzorczej za 2018.pdfOcena Rady Nadzorczej za 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rok
List Prezesa Zarządu Grupa IMS '18.pdfList Prezesa Zarządu Grupa IMS '18.pdf List Prezesa Zarządu Grupa IMS

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2019-04-26 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
2019-04-26 Wojciech Grendziński Wiceprezes Zarządu
2019-04-26 Wojciech Piwocki Wiceprezes Zarządu
2019-04-26 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki