REKLAMA

IMS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 29 czerwca 2021 roku

2021-06-02 16:34
publikacja
2021-06-02 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ims-ogloszenie_zwz_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ims-projekty_uchwal_zwz_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
IMS_Raport_bieglego_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ims-pelnomocnictwo_zwz_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 29 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 621.981,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 09:00.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ims-ogloszenie_zwz_2021.pdfims-ogloszenie_zwz_2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
ims-projekty_uchwal_zwz_2021.pdfims-projekty_uchwal_zwz_2021.pdf Projekty uchwał ZWZ
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019_2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2019_2020.pdf Załącznik do Uchwały nr 22 ZWZ - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
IMS_Raport_biegłego_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdfIMS_Raport_biegłego_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf Załącznik do Uchwały nr 22 ZWZ - Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
ims-pelnomocnictwo_zwz_2021.pdfims-pelnomocnictwo_zwz_2021.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ
Sprawozdanie z działalności RN_2020.pdfSprawozdanie z działalności RN_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2021-06-02 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki