IMS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 27 maja 2019 roku

2019-04-29 14:58
publikacja
2019-04-29 14:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ims-ogloszenie_zwz_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ims-projekty_uchwal_zwz_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ims-pelnomocnictwo_zwz_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 27 maja 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 637 456,62 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ims-ogloszenie_zwz_2019.pdfims-ogloszenie_zwz_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
ims-projekty_uchwal_zwz_2019.pdfims-projekty_uchwal_zwz_2019.pdf Projekty uchwał na ZWZ
ims-pelnomocnictwo_zwz_2019.pdfims-pelnomocnictwo_zwz_2019.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ
Sprawozdanie z działalności RN_2018.pdfSprawozdanie z działalności RN_2018.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki