IMS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 27 maja 2019 roku

2019-04-29 14:58
publikacja
2019-04-29 14:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ims-ogloszenie_zwz_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ims-projekty_uchwal_zwz_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ims-pelnomocnictwo_zwz_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 27 maja 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 637 456,62 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ims-ogloszenie_zwz_2019.pdfims-ogloszenie_zwz_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
ims-projekty_uchwal_zwz_2019.pdfims-projekty_uchwal_zwz_2019.pdf Projekty uchwał na ZWZ
ims-pelnomocnictwo_zwz_2019.pdfims-pelnomocnictwo_zwz_2019.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ
Sprawozdanie z działalności RN_2018.pdfSprawozdanie z działalności RN_2018.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki